บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 สนับสนุนน้ำดื่มให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านสันคะยอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านสันคะยอม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวได้มุ่งเน้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี