เพราะรถ คือ เครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพ เราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าหลากหลายอาชีพที่ต้องการออกรถมือสองสักคัน โดยในบทความที่แล้ว เราได้แนะนำแต่ละอาชีพที่สามารถออกรถกับสินเชื่อเฮงรถมือสองผ่านแน่นอน ในวันนี้เราจะมาแนะนำการเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในแต่ละอาชีพมาฝากกันค่ะ

เกษตรกร

เกษตรกร เป็นกลุ่มอาชีพที่จำเป็นต้องใช้รถเพื่อเพิ่มความสะดวก ทุ่นแรงในการทำงาน แม้ว่าจะไม่มีเอกสารทางการเงิน มีรายได้ที่ไม่แน่นอนเพราะขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ได้ในแต่ละรอบ แต่ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อออกรถมือสองกับเฮงลิสซิ่งได้ เพราะฉะนั้นเอกสารที่แสดงถึงอาชีพเกษตรกร อาทิ หลักฐานที่ดินทำกิน สำเนาโฉนดที่ดินทำกิน หรือสัญญาเช่าที่ดิน จึงเป็นเอกสารสำคัญที่ทำให้เกษตรกรสามารถขอสินเชื่อเฮงรถมือสองได้รถชัวร์ โดยอาชีพเกษตรกรต้องเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อเฮงรถมือสองดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส 1 ฉบับ
6.สำเนาโฉนด/นส.3/สปก./ที่สหกรณ์ (มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง)
7.สัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่าที่ดินทำการเกษตรฯ)
8.สมุดเกษตรกร หรือ ทะเบียนเกษตรกรดิจิตอล
9.รูปถ่ายที่ดินทำกิน

พนักงานบริษัท

พนักงานบริษัท เป็นอาชีพที่มีรายได้แน่นอน จึงทำให้มีเอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจน ทั้งสลิปเงินเดือน สเตทเม้นท์ จึงทำให้การขอสินเชื่อเพื่อออกรถมือสองเป็นเรื่องง่าย โดยอาชีพพนักงานบริษัท พนักงานประจำ ต้องเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อเฮงรถมือสองดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส 1 ฉบับ
6.บัตรประจำตัวพนักงาน
7.สลิปเงินเดือน หรือ Statement 3 เดือน
8.หนังสือรับรองเงินเดือน

ร้านค้าขนาดเล็ก [ค้าขาย]

อาชีพค้าขาย เป็นอาชีพหนึ่งที่มีรายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากในแต่ละวันอาจจะมีรายรับเข้ามามากน้อยแตกต่างกัน แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการออกรถ เพราะเพียงคุณเตรียมเอกสารตามที่เราแนะนำ เพียงเท่านี้ก็สามารถออกรถได้ชัวร์ โดยอาชีพค้าขายต้องเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อเฮงรถมือสองดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส 1 ฉบับ
6.รูปถ่ายหน้าร้าน
7.ทะเบียนการค้า
8.เอกสารทางการเงิน ร้านค้าสมัยนี้มักจะมีช่องทางการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งเงินจากลูกค้าจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร หลักฐานการโอนเงินเข้ามานี้หรือที่เรียกว่า สเตทเม้นท์ ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อเฮงรถมือสองให้ผ่านง่าย ได้รถชัวร์แน่นอน

ข้าราชการ

ข้าราชการเป็นอาชีพที่น่าเชื่อถือและมีรายได้ที่แน่นอน การออกรถจึงเป็นเรื่องง่ายมาก ทั้งนี้เพื่อให้การออกรถ มีความสะดวก ง่าย ได้รถทันใช้ โดยอาชีพข้าราชการควรเตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่เราแนะนำดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส 1 ฉบับ
6. บัตรประจำข้าราชการ
7.สลิปเงินเดือน หรือ Statement 3 เดือน
8.หนังสือรับรองเงินเดือน

รับเหมา

อาชีพรับเหมา เป็นอาชีพที่จะมีรายได้เข้ามาก็ต่อเมื่อมีการจ้างงานเกิดขึ้นแล้ว ทั้งนี้ในการยื่นขอสินเชื่อจึงจำเป็นต้องมีเอกสารสัญญาจ้าง รูปถ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทำงาน และที่สำคัญคือเอกสารทางการเงิน เพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงรายได้ที่เข้ามาของคุณ โดยอาชีพรับเหมาควรเตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่เราแนะนำดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส 1 ฉบับ
6.เอกสารการเงิน หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง
7.สัญญาจ้างงาน หรือ รูปถ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทำงาน
8.รูปถ่ายหน้างาน

ร้านค้าขนาดกลาง [เจ้าของกิจการ]

เจ้าของกิจการที่กำลังต้องการออกรถมือสองเพื่อใช้ในกิจการ จะต้องแสดงถึงความมีหลักแหล่งของกิจการ รวมไปถึงเอกสารทางการเงิน เพื่อแสดงถึงรายรับและเงินหมุนเวียนในกิจการ เพื่อช่วยให้การขอสินเชื่อออกรถมือสองเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยเจ้าของกิจการ ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมตามที่เราแนะนำดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายหน้าร้าน (ตึกแถว 1 ห้องขึ้นไป)
7.ทะเบียนการค้า
8.เอกสารทางการเงิน

ขายแรงงาน [รับจ้างก่อสร้าง]

อาชีพรับจ้างประเภทรับจ้างก่อสร้าง เป็นงานที่ไม่เป็นหลักแหล่ง รายได้ไม่แน่นอน เพราะต้องไปทำงานในพื้นที่หลายแห่ง สิ่งที่ช่วยยืนยันว่าคุณมีการรับงานจริง มีรายได้จริง นั่นก็คือ รูปถ่ายหน้างานที่กำลังทำอยู่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำงาน โดยอาชีพรับจ้างก่อสร้างต้องเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อเฮงรถมือสองดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส 1 ฉบับ
6.รูปถ่ายการทำงาน หรือ รูปถ่ายหน้างาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันการทำงานว่ามีการรับงานจริง มีหน้างานให้เห็นชัดเจน ช่วยให้เห็นถึงแหล่งที่มาของรายได้จริงนั่นเอง

เร่ขาย [ขายของตลาดนัด/รถเร่]

อาชีพค้าขาย ขายของตลาดนัดหรือรถเร่ เป็นอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างมีที่รายได้ไม่แน่นอน ไม่เป็นหลักแหล่งมากนัก เพราะจะต้องเดินทางไปขายตามตลาดนัดต่าง ๆ จึงทำให้อาชีพนี้ประเภทนี้อาจจำเป็นต้องใช้ภาพถ่ายร้านค้าเพื่อยืนยันถึงสถานที่ทำงาน หลักฐานในการซื้อมาขายไป และที่สำคัญที่สุดคือรายการเดินบัญชี เพื่อแสดงถึงที่มาที่ไปของรายได้นั่นเอง โดยอาชีพเร่ขาย ขายของตามตลาดนัด ต้องเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อเฮงรถมือสองดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส 1 ฉบับ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรส 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายร้านค้า (แผงร้าน) / สต๊อกสินค้า
7.ภาพเพจหรือหลักฐานการขายสินค้าออนไลน์ (กรณีขายออนไลน์)
8.หลักฐานการซื้อมาขายไป เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
9.รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ออกรถมือสองกับสินเชื่อเฮงรถมือสองที่เฮงลิสซิ่งได้ เพียงเตรียมเอกสารตามที่เราแนะนำข้างต้นนี้ให้พร้อม ซึ่งแต่ละอาชีพจะมีเอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมแตกต่างกันไป เพียงเท่านี้ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อเฮงรถมือสอง ออกรถได้ทันใจได้รถชัวร์ แต่สำหรับคนที่กำลังกังวลว่าเคยมีประวัติติดเครดิตบูโร หรือกำลังติดบูโรอยู่จะสามารถออกรถมือสองที่เฮงลิสซิ่งได้หรือไม่ ติดตามต่อได้ในบทความหน้านะคะ