ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน มักจะประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุม ที่มีเหตุมาจาก ไฟป่า การเผาพื้นที่เกษตร รวมถึงหมอกควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้หลายจังหวัดในภาคเหนือติดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศแย่ที่สุดในโลก 

ในปีนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนได้ร่วมกัน “ทำแนวกันไฟ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าลุกลามทั้งนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง (PM 2.5) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ได้ส่งตัวแทนพนักงานร่วมทำแนวกันไฟ เก็บขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามในอนาคต พร้อมทั้งบริการน้ำดื่มให้แก่ผู้มีจิตอาสาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟในครั้งนี้ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา