กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงจัดตั้งการปกครองท้องที่ระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้น รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีความตั้งใจ เสียสละ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน

ทางบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด นำโดย นางอำไพลัคน์ จิรภัทรพิมล ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด จึงร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวนกว่า 2,500 ขวด ส่งมอบให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่

อำเภอดอยสะเก็ด โดยมี นายวิสูตร สุวรรณโกศล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่อำเภอดอยสะเก็ด เป็นผู้รับมอบ 

อำเภอสันกำแพง โดยมี นายเกรียงศักดิ์ โพธิ กำนันตำบลสันกำแพง เป็นผู้รับมอบ

อำเภอหางดง โดยมี นางไพรวีณา พาใจดี ปลัดอำเภอหางดง เป็นผู้รับมอบ

อำเภอแม่ริม โดยมี นางวราภรณ์ พวงชมพู ปลัดอำเภอแม่ริม เป็นผู้รับมอบ