ประกันอัคคีภัย บ้านอุ่นใจ กับ บมจ.วิริยะประกันภัย

ทุนประกันสูงสุด ถึง 500,000 บาท

อัตราเบี้ยประกัน 500 บาท/ปี

รอรับกรมธรรม์ได้เลย

มีสาขาให้บริการกว่า 840 สาขา ซื้อประกันอัคคีภัยได้ที่เฮงลิสซิ่งทุกสาขา ทั่วประเทศ

 

เงื่อนไขที่สำคัญ
1. ผู้เอาประกันจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของทรัพย์สินเอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริง จะทำให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น
2. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และส่งรายละเอียดความเสียหายให้บริษัทภายใน 30 วัน
3. หากเกิดความเสียหายบริษัทจะชดใช้ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
4. บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์
5. การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้แก่บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่

ข้อยกเว้น
ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย ภัยจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวเคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย

สมัครประกันอัคคีภัย