HENG เปิดบ้านต้อนรับ คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

และ กรรมการชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณวิชัย ศุภสาธิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้บริหาร บริษัท  เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG เปิดบ้าน ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้การต้อนรับ คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ กรรมการชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าเยี่ยมชมกิจการ รับฟังวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน ภาพรวมธุรกิจ และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน