ปีแรกหลังจาก HENG เข้าในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว หรือระดับ ‘ดีเลิศ’ ด้วยคะแนนสูงกว่า 90% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) มาสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ถือหุ้น HENG ทุกคน

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทฯ ยึดมั่นการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างรอบด้านรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจโดยตลอดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน