นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“เฮงลิสซิ่ง”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเฮงลิสซิ่งมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เฮงลิสซิ่งจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของคุณ ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

เฮงลิสซิ่งเก็บข้อมูลของคุณประเภทใดบ้าง

เฮงลิสซิ่งเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อได้มีการติดต่อกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อคุณสมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเฮงลิสซิ่ง โดยข้อมูลของคุณที่จะเก็บรวบรวม ได้แก่

 • ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ หรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ
 • ข้อมูลสถานที่หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ได้รับจากคุณ เช่น คู่สมรส ผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้ค้ำประกัน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เฮงลิสซิ่งเก็บข้อมูลของคุณผ่านช่องทางใดบ้าง

เฮงลิสซิ่งเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางหลักต่าง ๆ ดังนี้

 • ผ่านสาขาของเฮงลิสซิ่งหรือช่องทางการส่งเสริมการขายและการตลาด
 • ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook)
 • ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

เฮงลิสซิ่งต้องเก็บข้อมูลของคุณเพื่ออะไร

เฮงลิสซิ่งเก็บข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ เพื่อการก่อตั้งสิทธิ การใช้สิทธิ การยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้อง หรือโดยอาศัยความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

 • เพื่อให้เฮงลิสซิ่งสามารถให้บริการแก่คุณได้ เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของคุณก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือก่อนการทำธุรกรรม หรือในการรับเรื่องร้องเรียนจากคุณ
 • เพื่อใช้ในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างเฮงลิสซิ่งกับคุณ เช่น เพื่อแจ้งผลการสมัครใช้บริการของคุณ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ
 • เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ เช่น เพื่อการวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจของคุณที่มีต่อบริการ หรือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อติดต่อ ประสานงาน ทำนิติกรรม หรือทำธุรกรรมที่มีกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ในกรณีที่เฮงลิสซิ่งจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เฮงลิสซิ่งอาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่คุณร้องขอได้

เฮงลิสซิ่งเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาเท่าใด

เฮงลิสซิ่งเก็บข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลอดระยะเวลาที่คุณยังคงใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือตลอดระยะเวลาที่คุณยังมีความสัมพันธ์กับเฮงลิสซิ่ง หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เฮงลิสซิ่งเปิดเผยข้อมูลของคุณไปที่ใดบ้าง

เฮงลิสซิ่งอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของเฮงลิสซิ่ง ผู้รับจ้างงานช่วงต่อ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ
 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สิทธิตามกฎหมายของคุณมีอะไรบ้าง

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่าเฮงลิสซิ่งมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เฮงลิสซิ่งอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยยื่นคำร้องขอผ่าน Call Center 1361

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เฮงลิสซิ่งจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ เฮงลิสซิ่งอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

กรณีมีข้อสงสัย หรือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล สามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว หรือการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของได้ที่

อีเมล: [email protected]

ที่อยู่: บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์: 02-153-9587 หรือ Call Center 1361

เวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)