นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้แก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือทางอื่นใด ดังนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้บริการเพื่อนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น และเสนอข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ให้แก่บุคคลภายนอก และไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลไปใช้ในทางขัดต่อกฎหมาย

การรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครหรือ ลงทะเบียน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ แก่บริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายส่ง SMS หรืออีเมล เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวจากท่าน ดังนั้น หากท่านได้รับ SMS หรือ อีเมลในทำนองดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีที่ Heng Leasing Call Center โทร 1361

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลอื่น ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลอื่นใด ตลอดจนจะ ป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้ เว้นแต่

– ได้รับความยินยอมจากท่าน
– การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรักษาความลับของข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรม ข้อมูลที่เป็นความลับ บริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้บุคคลภายนอกอื่นใดที่จำเป็นต้องรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงในการรักษาความลับของข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของบริษัทอีกด้วย

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน โปรดติดต่อบริษัทฯ ทาง Heng Leasing Call Center โทร 1361 หรือสาขาของบริษัทฯ แห่งใดก็ได้