เลือกประเภทสินเชื่อเฮงรถมือสอง

สินเชื่อเฮงรถมือสอง สําหรับบุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

สินเชื่อสําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อรถ แต่ไม่ต้องการชําระค่ารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทฯ และผู้เช่าซื้อจะ
ผ่อนชําระเงินค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ชําระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา และจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อ เมื่อชําระเงินค่างวด
ครบตามที่กําหนดไว้ในสัญญา

สินเชื่อเฮงรถมือสอง สําหรับบุคคลธรรมดาทีมีวัตถุประสงค์ไปใช้ทําการขนส่ง เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองหรือเพื่อสินจ้าง หรือนิติบุคคล

สินเชื่อสําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อรถ แต่ไม่ต้องการชําระค่ารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทฯ และผู้เช่าซื้อจะ
ผ่อนชําระเงินค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ชําระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา และจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อ เมื่อชําระเงินค่างวด
ครบตามที่กําหนดไว้ในสัญญา