ช่องทางการชำระเงิน

 

*บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบเงินนอกสถานที่
**กรณีลูกค้าชำระเงินนอกสถานที่ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

หมายเหตุ
– ใช้ใบแจ้งหนี้หรือบัตรสมาชิกเฮงลิสซิ่ง เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน
– ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯและธนาคารกำหนด