สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่าในไตรมาสที่ 3/2564 ที่ผ่านมามีผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานสูงสุดตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 8.7 แสนคน หากมีเหตุที่ทำให้คุณต้องคนเป็นว่างงาน เบื้องต้นคุณสามารถ ยื่นว่างงาน ที่สำนักประกันสังคมก่อน

ลงทะเบียน ยื่นว่างงาน ของประกันสังคมรับเงินชดเชยสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่าในไตรมาสที่ 3/2564 ที่ผ่านมามีผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานสูงสุดตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 8.7 แสนคน หากมีเหตุที่ทำให้คุณต้องคนเป็นว่างงาน เบื้องต้นคุณสามารถยื่นว่างงานที่สำนักประกันสังคมก่อน

ยื่นว่างงาน ลงทะเบียนว่างงานต้องทำอย่างไร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานจำนวนการว่างงานในไตรมาสที่ 3/2564 ที่ผ่านมาว่า มีจำนวนผู้ว่างงานทั้งสิ้น 8.7 แสนคน คิดเป็นร้อยละ2.25 สูงสุดในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อแยกตามระดับการศึกษาพบว่า ผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 3.63 รองลงมาเป็นปวส.ร้อยละ 3.16 และมีจำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนจากกรณีว่างงาน จำนวน 2.3 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 2.47 และจำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทนว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยมีจำนวนสูงถึง 2.4 แสนคน จึงเห็นได้ว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้สถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัวลง เพราะไม่สามารถแบกรับภาระต่อไปได้ จึงทำให้พนักงานถูกเลิกจ้าง  ตกงาน และว่างงานเพิ่มสูงขึ้น การยื่นว่างงาน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกันตนที่กำลังตกงาน ว่างงานในขณะนี้ เพราะอย่างน้อยการยื่นว่างงาน จะช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับเงินชดเชยต่าง ๆ ได้ โดยในการยื่นว่างงานสามารถทำผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานได้ โดยการยื่นว่างงานจะต้องมีการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เตรียมเอกสารยื่นว่างงาน เพื่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.แบบฟอร์ม สปส 2-01/7 (แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน)

3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน

ขั้นตอนลงทะเบียนยื่นว่างงาน

1.เข้าเว็บไซต์กรมการจัดหางาน คลิกที่นี่ เพื่อยื่นขอรับเงินประโยชน์ทดแทน 

2.หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ยื่นแบบฟอร์ม สปส 2-01/7 พร้อมแนบเอกสารอื่น ๆ

3.ทำการส่งเอกสารไปยังสำนักงานประกันสังคมได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ในกรณีที่จะเดินทางไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม จะต้องเตรียมเอกสารสำหรับยื่นว่างงานดังนี้

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน

3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

4.หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09 (กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)

5.เอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)

สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน

 

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมจากกรณีว่างงาน

ผู้ที่มีสิทธิยื่นว่างงานและได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน คือ บุคคลที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

1.”ว่างงาน” จากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับเงินทดแทน 45% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน

2.ถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน/ปีปฏิทิน

โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนยังสามารถใช้สิทธิจากประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันสังคมภายในระยะเวลานั้น เช่น ทันตกรรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร เป็นต้น

 

 

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตราเดิม ดังนี้

1.ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับ 30% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน

2.เลิกจ้างได้รับ 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน/ปีปฏิทิน

 

ต้องการเงินก้อนฉุกเฉิน เฮงลิสซิ่งช่วยคุณได้

ในสถานการณ์เช่นนี้ หากเกิดเหตุที่ทำให้คุณต้องว่างงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในระหว่างที่คุณว่างงานอยู่นี้อาจจะมีงานดี ๆ ที่รอคุณอยู่ แต่หลายคนเลือกที่จะทำมาค้าขายด้วยตัวเอง แม้ว่าเศรฐกิจจะไม่ดีแต่การทำมาหากินเลี้ยงชีพ ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช่นกัน หากคุณกำลังต้องการเริ่มต้นประกอบอาชีพ แต่ยังขาดเงินทุนสักก้อน เพื่อเริ่มต้นชีวิต เริ่มต้นอาชีพใหม่กับการเป็นนายตัวเอง เรื่องเงินทุน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถเริ่มต้นในการค้าขายได้ เราขอแนะนำตัวช่วยทางการเงินจากเฮงลิสซิ่ง เพียงมีรถ มีเล่ม ก็มีเงินทุนพร้อมใช้ กับสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน  ที่จะช่วยให้คุณมีเงินก้อนพร้อมใช้สำหรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะต้องการเงินหมุน เงินทุนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเริ่มต้นหรือต่อยอดกิจการก็สามารถนำเงินก้อนนี้ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของคุณ

1.รถปีเก่าปีใหม่ก็จัดได้

หากยังไม่มั่นใจว่ารถปีเก่าของคุณจะสามารถเอาเข้าไฟแนนซ์ได้หรือไม่ ก็สามารถนำรุ่นมาเช็คยอดจัดไฟแนนซ์กับเราก่อนได้เพื่อจะได้รู้วงเงินเบื้องต้นที่คุณจะได้รับ

2.ให้วงเงินสูง

ได้รับวงเงินอนุมัติสูง ช่วยให้คุณได้มีเงินก้อนที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์

3.ดอกถูก

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อดอกถูกจึงทำให้ค่างวดรถในแต่ละเดือนถูกลงตามด้วย

4.ไม่ต้องโอนเล่ม

ขอสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถกับเรา เล่มยังเป็นชื่อของคุณเอง จึงไม่มีประวัติการเอารถเข้าไฟแนนซ์ปรากฎในเล่มทะเบียนรถ

5.ผ่อนสบายนานสุด 84 งวด

เลือกระยะผ่อนได้ตามใจ ช่วยให้คุณผ่อนสบายขึ้น เลือกได้สูงสุดถึง 84 งวด

6.โปะจ่ายได้ ปิดบัญชีเร็วขึ้น

หากมีเงินก้อนก็สามารถนำมาจ่ายโปะได้ ช่วยลดระยะการจ่ายค่างวด ปิดบัญชีเร็วขึ้น

7.โอนรถมาเป็นชื่อตัวเองเพียง 1 วัน ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้เลย

ไม่ต้องรอครอบครองรถนานเป็นเดือน แค่โอนรถมาเป็นชื่อตัวเองแล้วเพียง 1 วัน ก็เอารถมาขอสินเชื่อได้เลย

8.รับรถทุกชนิด

ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ หรือรถเพื่อการเกษตร สามารถนำมาขอสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนกับเฮงลิสซิ่งได้ สนใจสินเชื่อเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

หากคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยว่า 6 เดือนในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน สามารถยื่นว่างงานหรือลงทะเบียนว่างงานของประกันสังคม เพื่อขอรับสิทธิในการช่วยเหลือและรับเงินค่าชดเชยต่าง ๆ จากสำนักงานประกันสังคมได้ ซึ่งสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ หรือเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้ยังสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 1506 ได้อีกด้วย ในสภาวะเช่นนี้การตกงาน ว่างงานเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใคร แต่หากวันนี้มีเหตุที่จะทำให้คุณว่างงาน อย่าลืมเตรียมเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนว่างงาน อย่างน้อยในระหว่างนี้คุณจะยังได้รับเงินชดเชย และสิทธิต่าง ๆ ในระหว่างที่คุณกำลังหางานใหม่หรือเริ่มตั้งตัวเพื่อเดินหน้าสู้ต่อไป ส่วนหากต้องการเงินสักก้อนในการสร้างตัว สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน พร้อมเป็นตัวช่วยทางการเงิน มีเงินทุนเพื่อทำมาหากินตั้งตัว เดินหน้าต่อไปค่ะ สนใจสอบถามหรือสมัครสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินได้ ตามช่องทางต่อไปนี้

Heng Call center : โทร 1361

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแบบ real – time ได้ แถมยังสามารถ ปรึกษา สอบถามข้อมูล ได้ทันที ไม่ต้องรอนาน กดเลย

ทักแชทกับเจ้าหน้าที่ผ่าน FB:Hengleasing และ Line:@Hengleasing ของเรา แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สมัครสินเชื่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง คลิก