แบบฟอร์ม สอบถามข้อมูล/ร้องเรียน
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์ม สอบถามข้อมูล/ร้องเรียน
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มร้องเรียน หากมีข้อสงสัย กรุณากรอกข้อมูลของคุณ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อตอบทุกคำถามที่คุณอยากทราบ หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected]


  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่พบเห็นการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัยได้ว่า เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการทุจริต ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องได้ที่นี่


   ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม มีดังนี้

   1. กล่องรับความคิดเห็น : สำนักงานใหญ่
   2. ทางไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท
    เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
   3. ทางอีเมล์     : [email protected]
   4. ทางโทรศัพท์   : 1361 ต่อ 8010
   5. ทางเว็บไซต์  : www.hengleasing.com

   แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล หากมีข้อสงสัย กรุณากรอกข้อมูลของคุณ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อตอบทุกคำถามที่คุณอยากทราบ หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected]