ประกาศประกวดราคารีโนเวทสำนักงาน

เอกสารเลขที่ PU61/004 ประกาศประกวดราคารีโนเวทสำนักงาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศประกวดราคาการพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์           บริษัท เฮงลิสซิ่งจำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาการพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์และพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของระบบไอทีให้มีสมรรถนะเพื่อรองรับการขยายตัวของธรุกิจ โดยมีกำหนดการดังนี้ 1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2561 2. กำหนดยื่นซองประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 3. ประกาศผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เลขที่ 69 หมู่ 7 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หรือติดต่อผ่านอีเมล์ [email protected], [email protected] ระหว่างวันที่ 12 [...]