เฮงลิสซิ่ง ร่วมบริจาค Special Olympics Thailand ส่งเสริมผู้พิการทางสติปัญญาไทยด้วยกีฬา

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิชัย ศุภสาธิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท แก่สมาคม Special Olympics Thailand ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการยอมรับทางสังคมของผู้พิการทางสติปัญญา โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญาในประเทศไทยที่ปัจจุบันมีมากกว่า 2 ล้านคน ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพ ความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการเข้าสังคม ตลอดจนสร้างการยอมรับสามารถอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นผู้เข้ารับมอบในฐานะผู้แทนสมาคม Special Olympics Thailand เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน
#เฮงลิสซิ่ง #CSR #เพื่อสังคม