บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สนับสนุนงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  ซึ่งเป็นที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงผลงาน และการแข่งขันทักษะในทุกสาขาวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 221 อาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ในประเภทวิชาการตลาดทักษะการเขียนแผนธุรกิจ พร้อมให้โอวาท ความรู้ทางวิชาชีพการตลาดที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการคัดเลือกและส่งเสริมตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ไปแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป