บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ศึกษาดูงานในหัวข้อ กระบวนการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ แบบ Agile ด้วย Scrum Framework โดยมีนายสุพจน์ ภู่ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นายดนุพล นพสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการองค์กร และนายสมนึก กระจ่าง ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ ผศ.ดร.นฤพร เต็งไตรรัตน์ นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 30 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ในหัวข้อกระบวนการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ แบบ Agile ด้วย Scrum Framework การทำงานแบบบริษัทยุคใหม่ ที่ไม่มีกำแพงระหว่างฝ่าย เน้นการสื่อสารระหว่างบุคคล ทำให้ลดความไม่เข้าใจลงไป และสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการทำงาน รวมถึงความสำคัญของกลุ่มอาชีพในสายงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน โดยนายวทัญญู ทิพจร นักบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายพิชิต เดชซ้อน นักออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

ผศ.ดร.นฤพร เต็งไตรรัตน์ กล่าวว่า การได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้นักศึกษาในสายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น รวมถึงได้สัมผัสบรรยากาศจริงในการประกอบอาชีพในสายงานนี้ เนื่องจากบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ