เรื่องควรรู้สำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถใช้งานสักคันต่อจากคนอื่น พ่อหรือแม่โอนให้ลูก มรดก หรือจากเต็นท์รถ นอกจากเรื่องสภาพรถที่คุณควรให้ความสำคัญแล้ว การโอนกรรมสิทธิ์รถ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ใช่น้อย สำหรับการโอนรถจะต้องทำอย่างไร โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้กี่บาท เรามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ

โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง เมื่อเปลี่ยนเจ้าของรถคนใหม่

โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในการโอนรถ เป็นการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์รถ หรือเจ้าของรถตัวจริงที่มีชื่อในสมุดเล่มทะเบียนรถ จากคนหนึ่งมาเป็นของอีกคนหนึ่ง สามารถทำได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการโอนรถ โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนควรให้ความสำคัญไม่น้อย แต่การเปลี่ยนเจ้าของใหม่นั้น ด้วยวิธีการซื้อรถต่อจากคนอื่น แล้วจะ โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง พ่อแม่ยกรถให้ลูก โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง บางคนได้รับมรดกจากคนในครอบครัว ญาติ พี่น้องจะโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง กรณีพ่อหรือแม่ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เสียชีวิตไปแล้ว จะโอนมาเป็นชื่อลูกหรือบุคคลอื่นจะ โอนรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง จะเห็นว่าการโอนรถเกิดขึ้นได้ในกรณีแตกต่างกัน ทั้งจากการซื้อขาย ยกรถให้กันในครอบครัว หรือแม้แต่การโอนรถจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งจะมีขั้นตอนการยื่นเรื่อง การดำเนินการที่เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง มีเอกสารที่แตกต่างไปจากกันมากน้อยเพียงใด และต้องเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เท่าไหร่ มาหาคำตอบกันค่ะ

หลักฐานประกอบการโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
3.สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
4.แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
5.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการโอนรถ

1.นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)
2.ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ
3.รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
4.รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้าย ทะเบียนรถ

เดินทางโอนรถได้ที่ไหน

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขา ที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎอยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

ค่าใช้จ่ายในการโอนรถ

1.ค่าคำขอการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 5 บาท

2.ค่าธรรมเนียมการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท

3.ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 200 บาท

4.ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท

5.ค่าอากรซื้อขายต่อราคาประเมินแสนละ  500 บาท

โอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต

“พ่อซึ่งเป็นเจ้าของรถตัวจริงได้เสียชีวิต แต่ลูกต้องการโอนกรรมสิทธิ์นั้นเป็นชื่อของตัวเอง จะสามารถโอนรถได้หรือไม่” กรณีเจ้าของตัวจริงได้เสียชีวิตลงแต่ก่อนหน้านั้น ไม่ได้ทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินต่าง ๆ ไปให้คนในครอบครัว กรณีโอนรถของพ่อหรือแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเป็นชื่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วหลายเคส กรณีนี้จำเป็นต้องมีผู้จัดการมรดก มาทำการโอนรถแทนเจ้าของรถที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยการโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง มีดังต่อไปนี้

หลักฐานประกอบการโอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งบันทึกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว
3.ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4.หลักฐานการได้มาของตัวรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย (ถ้ามี)
5.กรณีโอนรับมรดก แนบสำเนาใบมรณบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือเอกสารของทางราชการที่ระบุชื่อผู้รับมรดก/ผู้จัดการมรดก
6.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

เดินทางไปโอนรถได้ที่ไหน

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขา ที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎอยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

ขั้นตอนการโอนรถกรณีเจ้าของเสียชีวิต

1.นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่ฝ่ายตรวจสภาพรถ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)
2.ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน และผลการตรวจสอบรถ (ถ้ามี)
3.ชำระเงินค่าธรรมเนียม
4.รอรับเอกสารคืน
หมายเหตุ การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท)

การโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

หากเจ้าของรถเสียชีวิตและได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจากศาลเรียบร้อย  แล้วในกรณีนี้ผู้รับโอนคือผู้จัดการมรดก ก็สามารถเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อนำไปโอนรถได้ที่สำนักงานขนส่งดังต่อไปนี้

หลักฐานประกอบการโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก
3.สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
4.หลักฐานประจำตัวผู้จัดการมรดกในฐานะผู้โอนและของผู้รับโอน
4.1 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
4.2 ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
4.3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

เดินทางไปโอนรถได้ที่ไหน

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎอยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

ขั้นตอนการโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

1.ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งมีการกรอกข้อความและลงนามในคำขอแล้ว ยื่นคำร้องขอโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของพร้อมหลักฐาน
2.นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
3.ชำระค่าธรรมเนียม
4.รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน

หมายเหตุ
การดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของรถหากผู้โอนหรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทน และผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง และการดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของจะต้องไปดำเนินการที่หน่วยงาน ของกรมการขนส่งทางบกที่รับผิดชอบพื้นที่จดทะเบียนไว้

การโอนลอยรถ

การโอนลอยรถ เป็นการโอนกรรมสิทธิ์แบบหนึ่งที่หลายคนนิยมทำ โดยเฉพาะการซื้อขายรถมือสอง สำหรับการ โอนลอยรถ คือ การที่เจ้าของรถหรือผู้ขายรถ ได้ขายรถให้กับผู้ซื้อ โดยทำการเซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนรถให้แก่ผู้ซื้อ แล้วให้ผู้ซื้อไปดำเนินการเองที่สำนักงานขนส่งทางบก แต่ผู้ขายไม่ได้ไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่ง การที่ผู้ขายได้เซ็นเอกสารทั้งหมดให้ผู้ซื้อ รวมไปถึงเอกสารโอนลอย เพื่อให้ผู้ซื้อไปดำเนินการโอนรถเองที่สำนักงานขนส่ง จึงเป็นการ โอนลอยรถ นั่นเอง โดยวิธีการ โอนลอยรถนี้ มักจะใช้ในการซื้อขายรถมือสองเป็นส่วนใหญ่ ผู้ขายจะทำการเซ็นเอกสารสำหรับการโอนลอยรถรอไว้ก่อน แม้ว่าจะมีผู้ซื้อหรือยังไม่มีผู้ซื้อรถคันนั้นก็ตาม เมื่อใดมีผู้สนใจและซื้อรถคันนั้น ผู้ซื้อก็สามารถนำเอกสาร โอนลอยรถที่ผู้ขายได้เซ็นไว้แล้ว นำไปโอนรถที่สำนักงานขนส่งได้เลย ผู้ขายไม่ต้องไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ให้เสียเวลา แต่ก็มีข้อควรระวังตรงที่ หากผู้ซื้อไม่นำเอกสารโอนลอยรถ ไปดำเนินการโอนรถที่ขนส่งให้เสร็จเรียบร้อย แต่กลับนำรถไปใช้ในทางที่ไม่ดี หรือทำผิดกฎจราจร จะทำให้ผู้ขายอาจได้รับความเสียหาย จึงจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายรถไว้ให้ดี ศึกษารายละเอียดการโอนลอยรถเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก 

โอนรถแล้วกี่วัน ถึงเอาเข้าไฟแนนซ์ได้?

ก่อนที่หลายคนจะตัดสินใจซื้อรถสักคันไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ตาม คงต้องมีการคิดมาก่อนแล้วว่าจะเลือกซื้อรถด้วยเงินสดหรือเงินผ่อนดี แต่สำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อรถด้วยเงินสดก่อน แล้วจะนำรถมาเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถในภายหลัง เพื่อนำเงินกลับไปใช้จ่ายหมุนเวียน แล้วผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมีเงินก้อนกลับมาติดกระเป๋า นำมาใช้จ่ายหมุนเวียน แถมยังมีรถใช้งานเพิ่มขึ้นมาอีกคัน แต่หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาว่า ไฟแนนซ์รถมักจะดูว่าคุณถือกรรมสิทธิ์รถคันนั้นมาแล้วกี่วัน หลายแห่งใช้เวลาในการครอบครองเป็นเจ้าของนาน 2- 3 เดือน ทำให้ไม่สะดวกกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนกลับมาใช้หรือสำรองไว้อีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อมาที่เฮงลิสซิ่ง

เป็นยังไงบ้างคะหลังจากได้อ่านบทความโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง เพียงคุณโอนรถเป็นชื่อคุณแล้ว สามารถเอารถเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถที่เฮงลิสซิ่งได้เลย ไม่ต้องรอครอบครองรถนานเป็นเดือน ก็มีเงินก้อนกลับมาใช้ แถมรถยังมีใช้งานเหมือนเดิม สมัครสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน สมัครง่าย รู้ผลไว ให้วงเงินสูง รถปีเก่าปีใหม่ก็กู้ได้ ไม่ต้องโอนเล่มเป็นชื่อไฟแนนซ์ ชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อของคัวคุณเองเหมือนเดิม สนใจสอบถาม เช็คยอดจัดสินเชื่อ หรือสมัครสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Heng Call center : โทร 1361

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแบบ real – time ได้ แถมยังสามารถ ปรึกษา สอบถามข้อมูล ได้ทันที ไม่ต้องรอนาน กดเลย

ทักแชทกับเจ้าหน้าที่ผ่าน FB:Hengleasing และ Line:@Hengleasing ของเรา แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สมัครสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ ตลอด 24 ชั่วโมง