เฮงลิสซิ่ง บริจาคน้ำดื่ม CSR CM ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ส่งมอบน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1,200 ขวด ให้กับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเยาวชน เด็กเล็ก ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้จำนวนมาก โดยมี พระฤทธิชัย อภิเมธี เป็นผู้รับประเคน โดยมูลนิธิส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เป็นพื้นที่กลางให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคีอื่นๆ ได้ร่วมทำงานเพื่อสังคมเชิงบูรณาการ และ มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเกื้อกูล เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม