หลายคนทำประกันรถไว้เพื่อความสบายใจ หากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็สามารถโทรเรียกประกันให้มาเคลียร์กับคู่กรณีได้ แต่รู้หรือไม่ว่าหากรถของคุณพัง ต้องรอซ่อมนาน แถมรถยังไม่มีใช้ คุณสามารถเรียก ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ จากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร

เชื่อว่าหลายคนที่ทำประกันภัยรถไว้เพื่อความสบายใจ อุ่นใจ ว่าหากมีอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือเกิดรอยขีดข่วนกับรถของคุณ ก็สามารถให้ประกันภัยที่เราทำ เป็นผู้จัดการปัญหาเหล่านั้นแทนเราได้ แต่ผู้เอาประกันภัยอาจจะยังไม่รู้จักคำว่า ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ซึ่งหากพูดเพื่อให้เห็นภาพของคำว่า ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ นี้ ถ้าอยู่ดี ๆ มีรถคันอื่นขับรถมาชนรถคุณ ทำให้รถของคุณพังจนถึงขั้นต้องเอาเข้าอู่ซ่อมรถ แถมยังต้องรอซ่อมนาน ทำให้คุณไม่มีรถใช้ไปทำงาน หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณต้องเสียเงินจ้างค่าแท็กซี่ ค่านั่งรถรับจ้างต่าง ๆ ในระหว่างที่คุณไม่มีรถใช้ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เราสามารถเรียกได้จากประกันภัยของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด เรียกว่า ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หลายคนไม่ทราบว่า ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันภัยภาคสมัครใจของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด ต้องเข้ามารับผิดชอบแทนผู้ขับขี่ ซึ่งหากทำเฉพาะประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งเป็นเพียงประกันภัยที่คุ้มครองคน ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน จะไม่สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถขั้นต่ำ เพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยจ่ายในจำนวนที่ต่ำเกินไป ดังนี้

อัตราขั้นต่ำ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
1.รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
2.รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
3.รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
4.รถประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ 1-3 เช่น “รถจักรยานยนต์” ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องและตกลงกันได้ โดยพิจารณาหลักฐานเป็นกรณีไป

ขั้นตอนการขอค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

1.ติดต่อบริษัทประกันภัยของคู่กรณี(ฝ่ายผิด) จากนั้นให้ยืนยันคำเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ในระยะเวลาที่รถของคุณกำลังซ่อมอยู่
2.เมื่อบริษัทประกันภัยของคู่กรณี แจ้งขอให้คุณนำส่งเอกสารต่าง ๆ คุณก็ดำเนินการส่งเอกสารไปยังบริษัทของเขาตามที่แจ้ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
3.รอเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยของคู่กรณีติดต่อกลับ อาจจะมีการต่อรองในเรื่องค่าขาดประโยชน์ของคุณ
4.หลังจากที่มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ก็รอรับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถภายใน 7 วัน

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าเสียหาย

1.ใบรับรถ หรือ ใบนำรถยนต์เข้าซ่อม
2.สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
3.หลักฐานเอกสารประกอบการใช้รถยนต์ในแต่ละวัน (ถ้ามี)
4.ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่างที่ไม่มีรถใช้ เช่น ค่าเช่ารถ ค่าตั๋วรถไฟฟ้า ค่านั่งรถรับจ้างต่าง ๆ เป็นต้น
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.ใบเคลม
7.หนังสือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม โดยมีตัวอย่างในการเขียนดังนี้

ตัวอย่างหนังสือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

วันที่………………….

เรื่อง เรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

เรียน แผนกสินไหมทดแทน บริษัท………………..จำกัด มหาชน

ข้าพเจ้า…………………………………………เป็นเจ้าของรถยนต์ ยี่ห้อ……………………………รุ่น……………………………หมายเลขทะเบียน……………………………ได้ถูกรถยนต์ยี่ห้อ……………………………รุ่น……………………………หมายเลขทะเบียน …………………… ซึ่งได้เอาประกันไว้กับบริษัท…………………………..จำกัด (มหาชน) ชนรถของข้าพเจ้าที่……..(สถานที่เกิดเหตุ)……..จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้าได้รับความเสียหายดังต่อไปนี้

1. ……………………………………………………………

2. ……………………………………………………………

3. ……………………………………………………………

4. ……………………………………………………………

5. ……………………………………………………………

ข้าพเจ้าได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่………………ตั้งแต่วันที่………………จนถึงวันที่……………..รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา………..วัน

ข้าพเจ้าต้องใช้รถเพื่อ………………………………………………………………………………………………………………………….

ดังนั้นจึงขอเรียกค่าสินไหมดังต่อไปนี้
1.ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ………………..บาท/วัน เป็นระยะเวลา…………………วัน รวม………………บาท
2.ค่าการเสื่อมสภาพรถ……………….. เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………….
ในช่วงระยะเวลาการซ่อมรถยนต์ดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นระยะเวลา……………….วัน รวมทั้งสิ้น…………..บาท
ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้………………..ดำเนินการเดินเรื่องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถของข้าพเจ้าพร้อมกับค่าซ่อมแซมรถในคราวเดียวกัน (ในกรณีที่มอบอำนาจให้อู่หรือศูนย์ซ่อมดำเนินการ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

       (……………………………………..)
เจ้าของรถทะเบียน…………….

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเบิกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คลิก
ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ คลิก

ตัวอย่างการถาม-ตอบเกี่ยวกับการเรียกร้องขอ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

1.รถของนาย ก.ถูกชนอย่างหนัก อยู่อู่ซ่อมนานถึง 125 วัน เรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้กี่วัน
รถของนาย ก. ต้องเข้าอู่ซ่อมรถนานมากเนื่องจากอะไหล่หายากและช่างที่อู่ทำช้า รวมเวลาที่อยู่ในอู่ซ่อม 125 วัน บริษัทประกันคู่กรณีให้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ วันละ 400 บาท และตีระยะเวลาในการซ่อมรถแค่ 21 วัน นาย ก.จะสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้มากกว่านี้หรือไม่

ตอบ หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ ไม่ได้รับความคุ้มครอง เว้นแต่ การขาดการใช้รถยนต์เกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยสามารถเรียกร้องเฉพาะส่วนที่ล่าช้าเท่านั้น เช่น โดยปกติทั่วไปซ่อม 15-30 วัน แต่บริษัทซ่อมล่าช้าหรือส่งอะไหล่ล่าช้า ทำให้การซ่อมเกินเวลาถึง 45 วัน จะเรียกร้องเฉพาะส่วนที่เกินกว่าการสั่งซ่อมจริง แต่หากเป็นฝ่ายถูก สามารถเรียกร้องได้ตั้งแต่ถูกกระทำละเมิด สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ แต่ค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวไม่ได้หมายถึงค่าขาดรายได้ที่ไม่ได้ทำงาน แต่หมายถึงค่าขาดประโยชน์ที่เราต้องหารถทดแทนรถของเราที่ถูกทำละเมิดซึ่งต้องจัดซ่อมในเวลากี่วัน และเรียกได้จากฝ่ายคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด ค่าขาดประโยชน์สามารถเจรจาต่อรองกันได้ หากเจรจาแล้วไม่ประสบความสำเร็จนำเรื่องมาให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ.ช่วยไกล่เกลี่ยเจรจาให้ได้

2.นางสาวบี ถูกรถคู่กรณี 3 คันชนจนทำให้รถเกิดความเสียหายอยู่ในอู่ซ่อมรถ 107 วัน แต่บริษัทจ่ายให้เพียง 25 วัน

รถของนางสาวบี ถูกชนจนได้รับความเสียหายใช้เวลาซ่อมรถอู่ในเครือบริษัทประกัน 107 วัน โดยมีคู่กรณีและเป็นฝ่ายละเมิดทั้งหมด 3 คัน โดยที่ทุกคันทำประกันทั้งหมด ได้แก่ บริษัทเอ บริษัทบี และบริษัทซี นางสาวเอ เรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากบริษัทเอ ให้รับผิดด้วยค่าขาดประโยชน์วันละ 500 บาท แต่บริษัทจ่ายให้วันละ 300 ตีระยะเวลาในการซ่อม 25 วันและให้ไปเรียกร้องจากคู่กรณีบริษัทอื่นอีก 2 บริษัทเอง นางสาวบีอยากทราบว่าสามารถเรียกร้องจากบริษัทเดียวและให้บริษัทนั้นไปเรียกผู้ละเมิดร่วมบริษัทอื่นแทนได้หรือไม่และมีการคิดค่าขาดประโยชน์จากอะไรที่บริษัทจ่ายให้เพียงวันละ 300 บาท

ตอบ หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ มีดังนี้ ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ ไม่ได้รับความคุ้มครอง เว้นแต่ การขาดการใช้รถยนต์เกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยสามารถเรียกร้องเฉพาะส่วนที่ล่าช้าเท่านั้น เช่น โดยปกติทั่วไปซ่อม 15-30 วัน แต่บริษัทซ่อมล่าช้าหรือส่งอะไหล่ล่าช้า ทำให้การซ่อมเกินเวลาถึง 45 วัน จะเรียกร้องเฉพาะส่วนที่เกินกว่าการสั่งซ่อมจริง แต่หากเป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องได้นับแต่วันทำละเมิด หากคิดว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.ทุกจังหวัด

3.นาย พ.เรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากคู่กรณีที่เป็นห้างสรรพสินค้านายพ.ขับรถเข้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

ระหว่างทางเข้าที่จอดรถฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดทำความเสียหายให้ท่อไอเสียรถ นาย พ.เรียกประกันให้มาตกลงกับทางห้างสรรพสินค้า โดยทางห้างยินยอมรับผิดชอบ โดยใช้เวลาในการซ่อม 30 วัน กรณีนี้นาย พ.จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกับทางห้างสรรพสินค้าได้อย่างไร

ตอบ ความเสียหายเกิดจากการทำละเมิดของห้าง เจ้าของรถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากห้างได้ ประกันภัยไม่คุ้มครองกรณีนี้ ส่วนจะเรียกเป็นจำนวนเท่าไรก็แล้วแต่การตกลงกับทางห้าง

 

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถคือสิ่งที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์หลายคนยังไม่ทราบว่าสามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้ อันเนื่องมาจากการที่รถของคุณได้รับความเสียหายจากการชนโดยคุณเป็นฝ่ายถูก จึงทำให้คุณไม่สามารถใช้รถของตัวเองได้ จำเป็นต้องหารถเช่าใช้ เดินทางด้วยรถไฟฟ้า ขึ้นรถประจำทาง นั่งรถแท็กซี่ หรือใช้บริการรถรับจ้างในระหว่างที่ไม่มีรถใช้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ คุณที่เป็นฝ่ายถูกสามารถนำไปเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ ทั้งนี้คู่กรณีของคุณต้องเป็นฝ่ายผิด และมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจด้วย จึงจะสามารถเรียกร้องขอค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้นั่นเอง หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยท่านสามารถนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.ทุกจังหวัด เห็นแบบนี้แล้วหากสนใจทำประกันรถยนต์แต่ไม่อยากจ่ายหนักในคราวเดียว แนะนำประกันรถยนต์ผ่อน 0% ซื้อง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน สำหรับผู้ที่มีรถยนต์ เพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนด้วยประกันรถยนต์ผ่อน 0% ซื้อง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน ไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้ สนใจ สอบถามได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Heng Call center : โทร 1361

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแบบ real – time ได้ แถมยังสามารถ ปรึกษา สอบถามข้อมูล ได้ทันที ไม่ต้องรอนาน กดเลย

ทักแชทกับเจ้าหน้าที่ผ่าน FB:Hengleasing และ Line:@Hengleasing ของเรา แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

สมัครสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ ตลอด 24 ชั่วโมง