การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) – HENG
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม ห้องประชุม เมต้า 2 สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ