เอกสารเลขที่ PU61/004

ประกาศประกวดราคารีโนเวทสำนักงาน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ประกาศประกวดราคาการพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์

          บริษัท เฮงลิสซิ่งจำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาการพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์และพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของระบบไอทีให้มีสมรรถนะเพื่อรองรับการขยายตัวของธรุกิจ

โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2561

2. กำหนดยื่นซองประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561

3. ประกาศผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
เลขที่ 69 หมู่ 7 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หรือติดต่อผ่านอีเมล์ [email protected], [email protected]
ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-1539582 ต่อ 8602 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานใหญ่ เวลาทำการ. 8.30-17.00 น.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครประกวดราคาการพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์(บริษัทเฮงลิสซิ่ง จำกัด) คลิก