สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบุคคลเฮงลิสซิ่ง

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
1.อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 28 บาทต่อปี*
2.ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี หรือ 24 งวด
3.วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 200,000 บาท
3.1 กรณีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 เท่า ของรายได้
3.2 กรณีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้
3.3 กรณีวงเงินอนุมัติไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ :
1.บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 65 ปี**
2.เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
3.มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานในเขตพื้นที่บริการ
4.เป็นลูกค้าเดิมของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด หรือปิดบัญชีแล้วไม่เกิน 1 ปี มีประวัติผ่อนชำระดี*

*เงื่อนไขเป็นไปตามของบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
**กรณี นักศึกษายื่นกู้ต้องมีบิดา/มารดาเป็นผู้ค้ำประกัน 1 คน

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ (ผู้กู้)
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของผู้ขอสินเชื่อ
4.เอกสารแสดงรายได้
4.1 กรณีผู้มีรายได้ประจำ
– หนังสือรับรองการทำงานย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน หรือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
หรือ ภงด.ทวิ50
– เอกสารแสดงการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อยไม่เกิน 6 เดือน (Bank Statement)
4.2 กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ
– หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือใบทะเบียนพาณิชย์
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3เดือน (กรณีจดทะเบียนบริษัท)
-เอกสารแสดงการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อยไม่เกิน 6 เดือน(Bank Statement)
-ภาพถ่ายกิจการ (กรณีไม่ได้จดทะเบียนบริษัท)
-ภงด. 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือหลักฐานแสดงการเสีย
ภาษีเงินได้  (อาชีพอิสระ)
-บัตรประจำตัววิชาชีพ/หลักฐานแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาว่าจ้าง

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ค้ำประกัน (กรณีวงเงินสินเชื่อ 50,000 บาท ขึ้นไป)

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน