อัตราดอกเบี้ย (EIR) 33% ต่อปี / ผ่อนชำระ สูงสุด 24 งวด ขึ้นอยู่กับวงงินอนุมัติ
กู้ที่จำเป็นและชำระคืนไหว

สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ แค่มีธุรกิจ ก็มีเงิน ทางเลือกใหม่ ให้คุณหมุนต่อธุรกิจได้แบบไม่มีสะดุด

สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อตัวจริง เพื่อผู้ประกอบการ กู้เงินทุนเพื่อหมุนต่อธุรกิจได้ โดยไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เฮงลิสซิ่งเราพร้อมให้บริการ

» ไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

» มีกิจการ/ร้านค้า เป็นของตัวเอง และเปิดสม่ำเสมอ (เปิดมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน)

» ไม่ใช้สลิปเงินเดือน

»  ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

สนใจสมัครสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ ง่าย ๆ

สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ แค่มีธุรกิจ ก็มีเงิน ทางเลือกใหม่ ให้คุณหมุนต่อธุรกิจได้แบบไม่มีสะดุด

 สมัครสินเชื่อ คลิก 

สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อตัวจริง เพื่อผู้ประกอบการ กู้เงินทุนเพื่อหมุนต่อธุรกิจได้ โดยไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เฮงลิสซิ่งเราพร้อมให้บริการ

» ไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

» มีกิจการ/ร้านค้า เป็นของตัวเอง และเปิดสม่ำเสมอ (เปิดมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน)

» ไม่ใช้สลิปเงินเดือน

»  ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ผ่อนนานสูงสุด 24 งวด

วงเงินสูงสุด 20,000 บาท

มีร้านค้า/กิจการ

ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ผ่อนนานสูงสุด 24 งวด

วงเงินสูงสุด 20,000 บาท

มีร้านค้า/กิจการ

ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สินเชือเฮงนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ (ชื่อทางการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)
เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ นําเงินไปหมุนเวียน หรือเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 20,000 บาท
โดย ไม่ต้องมีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งท่านสามารถผ่อนชําระคืนเป็นงวดรายเดือน

วงเงินสินเชื่อ


ไม่เกิน 20,000
าท

ระยะเวลาการกู้ยืม

สูงสุด 24 งวด
(ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ)

ประเภทของการผ่อนชําระ

ผ่อนชําระทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก (EIR)
ไม่เกิน 33% ต่อปี

คุณสมบัติหลักผู้ขอสินเชื่อ

– บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 17-70 ปี ณ วันที่เปิดใบคําขอสินเชื่อ (รวมระยะเวลาผ่อนชําระอายุไม่เกิน 75 ปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ
– รายได้ไม่แน่นอน ไม่มีสลิปเงินเดือน
– ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
– มีร้านค้า/กิจการ หรือเป็นอาชีพที่ประกอบกิจการสมํ่าเสมอ มีสถานที่ประกอบกิจการชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และประกอบกิจการมาแล้ว ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
– ผู้ขอสินเชื่อพักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านระยะทางไม่เกิน 30 กม. จากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อ
*** กรุณาอ่านการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และควรศึกษารายละเอียด
รวมทั้งเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนทีจะตัดสินใจใช้บริการ


หลักการชําระดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” (EIR)

ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบี้ยเยอะ และเมื่อตัดดอกเบี้ยแล้วจึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย

ตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก


ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อ 20,000 บาท เลือกผ่อน 24 งวด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบี้ย 33% ต่อปี เริ่มชําระงวดแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ยตามตาราง ดังนี้

งวดที่ วันที่ครบ
กําหนดชําระ
ค่างวด
(บาท)
ชําระดอกเบี้ย
(บาท)
ชําระเงินต้น
(บาท)
เงินต้นคงค้าง
(บาท)
รายละเอียดการคํานวณดอกเบี้ย
0 20,000.00
1 1 ก.พ. 67
1,149.00 560.55
588.45
19,411.55
(20,000.00 x 33% x 31 / 365) = 560.55
2 1 มี.ค. 67
1,149.00 508.95 640.05 18,771.50 (19,411.55 x 33% x 29 / 365) = 508.95
3 1 เม.ย. 67
1,149.00 526.12 622.88 18,148.62 (18,771.50 x 33% x 31 / 365) = 526.12
4 1 พ.ค. 67
1,149.00 492.25 656.75 17,491.87 (18,148.62 x 33% x 30 / 365) = 492.25
5 1 มิ.ย. 67 1,149.00 490.25 658.75 16,833.12 (17,491.87 x 33% x 31 / 365) = 490.25

ดอกเบี้ยจะคํานวณแบบ “ลดต้นลดดอก” ดังนั้นระบบจะคํานวณ
อัตราดอกเบี้ยถึงวันที่ผู้กู้มาชําระจากยอดหนี้ที่ผู้กู้คงค้างเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ การแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้า

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี
“อัตราค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว”

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

ค่าอากรแสตมป์ ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน ตามตารางค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการดําเนินงานของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง) ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

– ลูกค้าเฮงลิสซิ่ง สามารถชําระเงินได้ที่ช่องทางการรับชําระเงิน ดังนี้
เฮงลิสซิ่งทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่มีค่าธรรมเนียม
-เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) มีค่าบริการรับชําระเงิน
-แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้น ธกส. มีค่าบริการรับชำระเงิน)
-ตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร กสิกร กรุงไทย ออมสิน ธกส. และ LH Bank ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
-Internet Banking ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
-Pay@Post ณ ทีทําการไปรษณีย์ มีค่าบริการรับชำระเงิน
* บริษัทฯ รับชําระเงินนอกสถานที่ในบางกรณี (Mobile Slip Printer) ไม่มีค่าธรรมเนียม

การแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้า

บริษัทฯ จะสรุปยอดบัญชีก่อนวันครบกําหนดชําระ 20 วัน และจะทําการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ท่านทาง
ไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพื่อแจ้งให้ชําระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยหลังจากที่ท่านชําระ
เงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

ข้อควรระวัง ในเรืองสําคัญ

เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันที่กําหนด ทั้งนี้ หากชําระหลังวันที่กําหนดหรือชําระค่างวด
บางส่วน ถือว่าท่านยังมียอดค้างชําระและผิดนัดชําระหนี้ ณ วันที่ครบกําหนด โดยบริษัทฯ จะนํามาคิดอัตรา
ดอกเบี้ย รวมค่าบริการ เบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคํานวณรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี ของ
ยอด คงค้างทั้งหมดตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัดจนถึงวันชําระยอดคงค้างเสร็จสิ้น

เอกสารในการสมัคร

  • บัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายร้านค้า/กิจการ

หมายเหตุ

  • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 20,000 บาท
  • กรุณาศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการสมัคร
  • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

สมัครสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์