บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาลมหายใจ ผนึกกำลังช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่น เดินหน้าแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน อย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “เฮงอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าชุมชน” มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟป่าที่จำเป็น แก่ 10 ชุมชนในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหางดง อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่  อันมีพื้นที่คาบเกี่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสนับสนุน เครื่องเป่าลมใบไม้ เลื่อยยนต์ เครื่องตัดหญ้า คราดมือเสือ คราดสปริง ไม้กวาดทางมะพร้าว ไฟฉาย เครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำดื่ม รวมมูลค่า 100,000 บาท และได้ทำพิธีรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ในกิจกรรม “เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง ดอยสุเทพ – ปุย 12 หมู่บ้าน และการอนุรักษ์ดอยผาฆ้อง-ผากลอง อนุสรณ์ทางธรรมชาติและจิตวิญญาณแห่งขุนเขา” โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานในพิธีเปิด ตลอดจนระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางความร่วมมือการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ดอยผาฆ้อง-ผากลอง บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้บริษัท ฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 15 ในการปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกิจกรรม “เฮงอาสาทำแนวกันไฟ” รับสมัครพนักงานจำนวน 30 คน เข้าทำแนวกันไฟร่วมกับกลุ่มผู้นำชุมชนบ้านผานกกก สร้างแนวกันไฟขนาด 8 เมตร รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร มุ่งหวังให้พนักงานได้มีโอกาสตอบแทนสังคม ส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะในองค์กร สร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการเกิดไฟป่าลุกลามอันนำมาซึ่งการเผาไหม้ในปริมาณมหาศาล พร้อมรักษาพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ต่อไป ณ ป่าชุมชนบ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา