อัตราดอกเบี้ย (EIR) รถยนต์ใช้แล้ว 12.68% - 15.00% ต่อปี / รถจักรยานยนต์ 21.29% - 23.00% ต่อปี
ผ่อนชำระเริ่มต้น 12 งวด สูงสุด 60 งวด / กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

อยากออกรถมือสอง ต้องได้ เฮงลิสซิ่งจัดให้!

การซื้อรถมือสองสักคัน เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ช่วยให้คุณได้รถในฝัน ในราคาคุณเอื้อมถึง วันนี้เฮงลิสซิ่ง พร้อมช่วยให้คุณได้เป็นเจ้าของรถมือสองในฝัน ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหน เก๋ง กระบะ มอเตอร์ไซค์ เลือกคันที่ใช่ แล้วบอกเฮงลิสซิ่งนะคะ

ข้อเสนอพิเศษเฉพาะคุณ

» วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมินรถ

» ฟรี! บริการทำสัญญานอกสถานที่

» ผ่อนสบายสูงสุด 60 งวด

» รับหลากหลายอาชีพ ไม่ต้องมีรายได้ประจำก็สมัครได้

สนใจสมัครสินเชื่อ ง่าย ๆ

อยากออกรถมือสอง ต้องได้ เฮงลิสซิ่งจัดให้!

 สมัครสินเชื่อ คลิก 

การซื้อรถมือสองสักคัน เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ช่วยให้คุณได้รถในฝัน ในราคาคุณเอื้อมถึง วันนี้เฮงลิสซิ่ง พร้อมช่วยให้คุณได้เป็นเจ้าของรถมือสองในฝัน ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหน เก๋ง กระบะ มอเตอร์ไซค์ เลือกคันที่ใช่ แล้วบอกเฮงลิสซิ่งนะคะ

ข้อเสนอพิเศษเฉพาะคุณ

» วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมินรถ

» ฟรี! บริการทำสัญญานอกสถานที่

» ผ่อนสบายสูงสุด 60 งวด

» รับหลากหลายอาชีพ ไม่ต้องมีรายได้ประจำก็สมัครได้

ผ่อนสบายสูงสุด 60 งวด
เลือกผ่อนสั้น ผ่อนยาวได้ตามสบายนานสุด 60 เดือน

รับหลากหลายอาชีพ
ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารไม่ยุ่งยาก
เอกสารไม่ยุ่งยาก สมัครง่าย รู้ผลไว

วงเงินอนุมัติสูงสุด 90%
การให้วงเงินสินเชื่อสำหรับคนอยากมีรถสูงสุด 90% ของราคาประเมินรถ

ดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการผ่อน

รถปีเก่า-ใหม่ก็กู้ได้
อยากได้รถเก่าหรือรถใหม่ เลือกได้ตามใจต้องการ

ผ่อนสบายสูงสุด 60 งวด
เลือกผ่อนสั้น ผ่อนยาวได้ตามสบายนานสุด 60 เดือน

รับหลากหลายอาชีพ
ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารไม่ยุ่งยาก
เอกสารไม่ยุ่งยาก สมัครง่าย รู้ผลไว

วงเงินอนุมัติสูงสุด 90%
การให้วงเงินสินเชื่อสำหรับคนอยากมีรถสูงสุด 90% ของราคาประเมินรถ

ดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการผ่อน

รถปีเก่า-ใหม่ก็กู้ได้
อยากได้รถเก่าหรือรถใหม่ เลือกได้ตามใจต้องการ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (บุคคลธรรมดาที่มีเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น)

 สินเชื่อเฮงรถมือสอง สําหรับบุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

สินเชื่อสําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อรถ แต่ไม่ต้องการชําระค่ารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทฯ และผู้เช่าซื้อจะ
ผ่อนชําระเงินค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ชําระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา และจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อ เมื่อชําระเงินค่างวด
ครบตามที่กําหนดไว้ในสัญญา

วงเงินสินเชื่อ

อนุมัติไม่เกิน 90% ของราคาประเมินรถยนต์สุทธิ (หลังหักส่วนลด) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด
ระยะเวลาผ่อนชําระ
ตั้งแต่ 12 – 60 งวด
ประเภทของการผ่อนชําระ
ผ่อนชําระทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

โดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) ดังนี้
– รถยนต์ทีใช้แล้วทุกประเภท 12.68% – 15.00% ต่อปี
– รถจักรยานยนต์ 21.29% – 23.00% ต่อปี

การยืนยันการอนุมัติและเงื่อนไขการผ่อนชําระ
บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ดังนี้
– ตารางภาระหนี้และค่างวด
– สําเนาคู่สัญญา
– การ์ดชําระเงิน

คุณสมบัติหลักผู้ขอสินเชื่อ

– บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 17-70 ปี ณ วันที่เปิดใบคําขอสินเชื่อ (รวมระยะเวลาผ่อนชําระอายุไม่เกิน 75 ปี)
– เป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชําระหนี้และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน
– ผู้ขอสินเชื่อมีที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่มีสาขาเฮงลิสซิ่ง เปิดทําการ
– กรณีผู้ขอสินเชื่อมีการย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 3 เดือนให้แสดงเอกสารการซื้อและขายหรือแนบสําเนาทะเบียนบ้านที่อยู่เดิม ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
– กรณีนักศึกษายื่นกู้ต้องมีบิดา/มารดาเป็นผู้คํ้าประกัน 1 คน

*** กรุณาอ่านการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และควรศึกษา
รายละเอียด รวมทั้งเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนทีจะตัดสินใจ
ใช้บริการ

ค่าเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระล่าช้า
(จากวันครบกําหนดถึงวันชําระจริง)

EIR 5% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม / ครั้ง (กรณีค้างชําระ)

– ล่าช้า 1 งวด ค่าทวงถามไม่เกิน 50 บาท
– ล่าช้า 2-3 งวด ค่าทวงถามไม่เกิน 100 บาท / ติดตามภาคสนามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 400 บาท
– ล่าช้า 4 งวด ขึ้นไป กรณีบริษัทมีการบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายแล้วจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ

ค่าใช้จ่ายในการนํารถไปสถานที่เก็บ (ค่าลากรถ ฯลฯ)

ตามการจ่ายจริง

ค่าแจ้งจดหมายยกเลิกสัญญา

450 บาท/ครั้ง

ค่าทนายความ กรณีฟ้องร้องดําเนินคดี
ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี

ตามคำสั่งของศาล

** เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันที่กําหนด หากประสบปัญหาการชําระค่างวดกรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชําระ **

หลักการชําระดอกเบี้ย “แบบคงที่” (Flat Rate)

ดอกเบี้ยที่ต้องชําระทั้งหมด  = ยอดขอสินเชื่อ X อัตราดอกเบี้ย X จํานวนปี

สูตรการคํานวณ และตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)

ตัวอย่าง : ลูกค้าต้องการซื้อรถยนต์ 200,000 บาท เงินดาวน์ 100,000 บาท ยอดขอสินเชื่อเช่าซื้อ 100,000 บาท และ
อัตราดอกเบี้ย (Flat Rate) 5% ต่อปี ผ่อน 60 งวด (5ปี) อัตราเบี้ยปรับชําระล่าช้า (5% ต่อปี) หากลูกค้า
ชําระปกติในงวดแรก แต่ในงวดที่ 2 ลูกค้าไม่มาชําระ จะต้องชําระดังนี

ดอกเบี้ยที่ต้องชําระทั้งหมด = 100,000 x 5% x 5 ปี = 25,000 บาท


การชำระปกติ
ค่างวด/เดือน = ((ยอดขอสินเชื่อเช่าซื้อ + ดอกเบี้ยที่ต้องชําระทั้งหมด) + Vat7%) ÷ จํานวนงวด
= ((100,000 + 25,000) + 8,750) ÷ 60 งวด   = 2,229 บาท

เบี้ยปรับชําระล่าช้า
= ค่างวด x (วันที่เลยกําหนดชําระ ÷ 365) x อัตราเบียปรับผิดนัด
= 2,229 x (15 ÷ 365) x 5% = 4.58 บาท
ค่างวด + เบียปรับ
= 2,229 + 4.58 = 2,233.58 บาท

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ

“อัตราค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว”

รายการค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม จักรยานยนต์ รถยนต์
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการสําหรับสินเชื่อ
– ค่าดําเนินการขอสินเชื่อ
– ค่าอากรแสตมป์ สัญญาเช่าซื้อ
– ค่าอากรแสตมป์ ของสัญญาผู้คํ้าประกัน
– ค่าธรรมเนียมเลื่อนวันชําระเงิน
.
0.30% ของยอดจัด
0.1% ของยอดเช่าซื้อทั้งหมด
10 บาท / สัญญาคํ้าประกัน
(ยอดจัดไม่รวมประกัน * 0.03) / 30 * จํานวนวันที่เลื่อนกําหนด
– ค่าไม่ทําประกัน 3,000 – 20,000 3,000 – 9,000
ค่าใช้จ่ายดําเนินการทะเบียน / ขนส่ง
– ค่ารับโอนกรรมสิทธิ์เข้าชื่อบริษัทฯ (สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว)
– ค่าธรรมเนียมที่กรมขนส่งจังหวัด
– ค่าโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อชําระค่าเช่าซื้อครบถ้วน (โอนออก)
– ค่าต่อภาษีประจําปี /พ.ร.บ.
.
ตามที่กรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
ตามที่กรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
ตามที่กรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
ตามที่กรมขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
– ค่าประกันเล่มทะเบียนรถ 1,000 5,000
– ค่าจัดส่งเล่มทะเบียนคืนลูกค้า 300
– ค่าบริการจัดส่งเอกสารสําคัญต่าง ๆ 100


ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ลูกค้าเฮงลิสซิ่ง สามารถชําระเงินได้ที่ช่องทางการรับชําระเงิน ดังนี้
– เฮงลิสซิ่งทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่มีค่าธรรมเนียม
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) มีค่าบริการรับชําระเงิน
– แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้น ธกส. มีค่าบริการรับชำระเงิน)
– ตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร กสิกร กรุงไทย ออมสิน ธกส. LH Bank ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
– Internet Banking ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
– Pay@Post ณ ทีทําการไปรษณีย์ มีค่าบริการรับชำระเงิน
* บริษัทฯ รับชําระเงินนอกสถานที่ในบางกรณี (Mobile Slip Printer) ไม่มีค่าธรรมเนียม

การแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้า

บริษัทฯ จะสรุปยอดบัญชีก่อนวันครบกําหนดชําระ 20 วัน และจะทําการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่
ท่านได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพื่อแจ้งให้ชําระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยหลังจากที่ท่านชําระเงินเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

ข้อควรระวัง ในเรื่องสําคัญ

เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันที่กําหนด ทั้งนี้ หากชําระหลังวันที่กําหนดหรือชําระค่างวดบางส่วน
ถือว่าท่านยังมียอดค้างชําระและผิดนัดชําระหนี้ ณ วันที่ครบกําหนด โดยบริษัทฯ จะนํามาคิดอัตราดอกเบี้ย ปรับกรณีผิดนัด
ชําระล่าช้า เมื่อคํานวณรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 5% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมดตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัดจนถึง วันชําระ
ยอดคงค้างเสร็จสิ้น

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล  (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สัญญาซื้อขาย
 • คู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาคู่สมรส(กรณีคู่สมรสเซ็นยินยอม)
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล  (ถ้ามี)
  4. สำเนาทะเบียนสมรส
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือเอกสารทางการเงิน ตามที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ

 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมทั้งรายได้และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • รถซื้อขายต้องอยู่ในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดทำการ
 • กรุณาศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการสมัคร
 • กู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหว

สมัครสินเชื่อเฮงรถมือสอง