อัตราดอกเบี้ย (EIR) 20.75% - 24% ต่อปี
ผ่อนชำระเริ่มต้น 12 งวด สูงสุด 60 งวด
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กู้เงินด่วน เปลี่ยนรถเป็นเงิน ไม่ต้องโอนเล่ม

สินเชื่อทะเบียนรถจากเฮงลิสซิ่ง เปลี่ยนรถคู่ใจเป็นเงินได้ง่าย ๆ ทางเลือกใหม่ให้ชีวิตหมุนต่อได้ ไม่มีสะดุด
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือต่อยอดธุรกิจก็ทำได้
  “แค่มีเล่ม ก็มีเงิน”

ฉุกเฉินเรื่องเงิน ขับรถมาที่เรา สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อรถยนต์ จำนำทะเบียนรถ จัดไฟแนนซ์ เอารถเข้าไฟแนนซ์
เฮงลิสซิ่งพร้อมจัดให้

รายละเอียด

» รับเงินก้อนพร้อมใช้ รถยังมีขับ

» วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมินรถ

» ผ่อนนานสูงสุด ได้ถึง 60 งวด

สนใจสมัครสินเชื่อ ง่าย ๆ

กู้เงินด่วน เปลี่ยนรถเป็นเงิน ไม่ต้องโอนเล่ม

 สมัครสินเชื่อ คลิก 

สินเชื่อทะเบียนรถจากเฮงลิสซิ่ง เปลี่ยนรถคู่ใจเป็นเงินได้ง่าย ๆ ทางเลือกใหม่ให้ชีวิตหมุนต่อได้ ไม่มีสะดุด
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือต่อยอดธุรกิจก็ทำได้
  “แค่มีเล่ม ก็มีเงิน”

ฉุกเฉินเรื่องเงิน ขับรถมาที่เรา สินเชื่อทะเบียนรถ จำนำทะเบียนรถ จัดไฟแนนซ์ เอารถเข้าไฟแนนซ์
เฮงลิสซิ่งพร้อมจัดให้

รายละเอียด

» รับเงินก้อนพร้อมใช้ รถยังมีขับ

» วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมินรถ

» ผ่อนนานสูงสุด ได้ถึง 60 งวด

รับหลากหลายอาชีพ 
เป็นบุคคลที่มีรายได้ รับหลากหลายอาชีพ ไม่มีรายได้ประจำก็ทำได้

รถผ่อนอยู่ ก็กู้ได้
รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ไม่ใช่ปัญหา

รับรถทุกชนิด
รถไหน ๆ ก็กู้ได้ เปลี่ยนรถเป็นเงินกับเฮงลิสซิ่ง

รถปีเก่า รถปีใหม่ก็กู้ได้
ไม่ว่ารถคุณจะปีไหน ปีเก่า ปีใหม่ เฮงลิสซิ่งก็จัดให้

ไม่ต้องโอนรถ
ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 90%
การให้วงเงินสินเชื่อสำหรับคนอยากมีรถสูงสุด 90% ของราคาประเมินรถ

รับหลากหลายอาชีพ 
เป็นบุคคลที่มีรายได้ รับหลากหลายอาชีพ
ไม่มีรายได้ประจำก็ทำได้

รถผ่อนอยู่ ก็กู้ได้
รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ไม่ใช่ปัญหา

รับรถทุกชนิด
รถไหน ๆ ก็กู้ได้ เปลี่ยนรถเป็นเงินกับเฮงลิสซิ่ง

รถปีเก่า รถปีใหม่ก็กู้ได้
ไม่ว่ารถคุณจะปีไหน ปีเก่า ปีใหม่ เฮงลิสซิ่งก็จัดให้

ไม่ต้องโอนรถ
ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 90%
การให้วงเงินสินเชื่อสำหรับคนอยากมีรถสูงสุด 90% ของราคาประเมินรถ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (ชื่อทางการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

สินเชื่อสําหรับผู้ที่ใช้ทะเบียนรถยนต์เป็นหลักประกัน ให้คุณใช้เล่มทะเบียนซึ่งยังสามารถครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยไม่โอนกรรมสิทธิ์และ
ผู้กู้จะได้เล่มทะเบียนคืน เมื่อผ่อนชําระครบถ้วนตามเงื่อนไข

วงเงินสินเชื่อ

อนุมัติไม่เกิน 90% ของราคาประเมินรถยนต์สุทธิ (หลังหักส่วนลด)
ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที่บริษัทฯ กําหนด

ระยะเวลาผ่อนชําระ

ตั้งแต่ 12 – 60 งวด

ประเภทของการผ่อนชําระ

ผ่อนชําระทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก (EIR)
20.75% – 24% ต่อปี

การยืนยันการอนุมัติและเงื่อนไขการผ่อนชําระ

บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ดังนี้
– ตารางภาระหนี้และค่างวด
– สําเนาคู่สัญญา
– การ์ดชําระเงิน

คุณสมบัติหลักผู้ขอสินเชื่อ

– บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-70 ปี ณ วันที่เปิด
ใบคําขอสินเชื่อ (รวมระยะเวลาผ่อนชําระอายุไม่เกิน 75 ปี)
– เป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชําระหนี้
และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน
– ผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและ
ทรัพย์สินนั้นจะต้องปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพัน
– ผู้ขอสินเชือมีที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ในจังหวัด ่
ที่มีสาขาเฮงลิสซิ่ง เปิดทําการ
*** กรุณาอ่านการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ และควรศึกษารายละเอียด
รวมทั้งเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการ
** เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันทีกําหนด
หากประสบปัญหาการชําระค่างวดกรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชําระ **

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ

สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ (กรณีค้างชําระ)

ชําระล่าช้า 1 งวด ไม่เกิน 50 บาท
ชําระล่าช้าตั้งแต่งวดที่ 2 เป็นต้นไป ไม่เกิน 100 บาท/งวด
(เฉพาะค่างวดคงค้างรวม 1,000 บาท ขึ้นไป)

ค่าติดตามภาคสนาม

(กรณีค้างชําระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป)
ไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามโดยบุคคลอื่น

หรือหน่วยงานภายนอก
ไม่เรียกเก็บ

หลักการชําระดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” (EIR)

ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบี้ยเยอะ
และเมื่อตัดดอกเบี้ยแล้วจึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย

ตัวอย่างการคํานวณ

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อ 50,000 บาท เลือกผ่อน 36 งวด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี เริ่มชําระงวดแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ยตามตาราง ดังนี้

งวดที่ วันที่ครบ
กําหนดชําระ
ค่างวด
(บาท)
ชําระดอกเบี้ย
(บาท)
ชําระเงินต้น
(บาท)
เงินต้นคงค้าง
(บาท)
รายละเอียดการคํานวณดอกเบี้ย
0 50,000.00
1 1 ก.พ. 67 1,962.00
1,019.18
942.82
49,057.18 (50,000.00 x 24% x 31 / 365) = 1,019.18
2 1 มี.ค. 67 1,962.00 935.45 1,026.55 48,030.62 (49,057.18 x 24% x 29 / 365) = 935.45
3 1 เม.ย. 67 1,962.00 979.04 982.96 47,047.66 (48,030.62 x 24% x 31 / 365) = 979.04
4 1 พ.ค. 67 1,962.00 928.06 1,033.94 46,013.72 (47,047.66 x 24% x 30 / 365) = 928.06
5 1 มิ.ย. 67 1,962.00 937.92 1,024.08 44,989.65 (46,013.72 x 24% x 31 / 365) = 937.92

ปิดบัญชีก่อนกําหนด

ดอกเบี้ยจะคํานวณแบบ “ลดต้นลดดอก” ดังนั้นระบบจะคํานวณ
อัตราดอกเบี้ยถึงวันที่ผู้กู้มาชําระจากยอดหนี้ที่ผู้กู้คงค้างเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี
“อัตราค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว”

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

– ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
(แต่ไม่เกิน 10,000 บาท)
– ค่าอากรแสตมป์ของสัญญาคํ้าประกันเงินกู้ 10 บาท

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น

– ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
– ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน
ตามตารางค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการดําเนินงานของบริษัทฯ

– ค่าปรับกรณีผิดนัดชําระ (คิดจากเงินในงวดที่จ่าย) ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
ค่าเลี่ยงประกัน ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั่วไป

– ค่าบริการต่อภาษีประจําปี
– ค่าบริการคัดป้ายวงกลมใหม่
– ค่าบริการทําแผ่นป้ายทะเบียน
– ค่าแจ้งย้ายค่าหยุดใช้รถ
(กรณีลูกค้าขอแจ้งหยุดใช้)
– ค่าคัดเอกสารประกันภัยกรมธรรม์
(พ.ร.บ.และประกันภัยชั้น1)
ตามที่กรมขนส่งทางบก
เรียกเก็บจริงและดำเนินการตามสมควรแก่เหตุ
รถจักรยานยนต์
ไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง
รถยนต์
ไม่เกิน 180 บาท/ครั้ง
– ค่าออกเอกสารเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนรถ/สัญญา
– ค่าประกันการยืมเล่มทะเบียน
ไม่เรียกเก็บ
– กรณีฟ้องคดีและสามารถประนอมหนี้ได้
– กรณีฟ้องคดีและศลามีคำพิพากษา
ตามคำสั่งของศาล


ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

ลูกค้าเฮงลิสซิ่ง สามารถชําระเงินได้ที่ช่องทางการรับชําระเงิน ดังนี้
– เฮงลิสซิ่งทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่มีค่าธรรมเนียม
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) มีค่าบริการรับชําระเงิน
– แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้น ธกส. มีค่าบริการรับชำระเงิน)
– ตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร (กสิกร, กรุงไทย, ออมสิน, ธกส., LH bank) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
– Internet Banking ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
– Pay@Post ณ ทีทําการไปรษณีย์ มีค่าบริการรับชำระเงิน
* บริษัทฯ รับชําระเงินนอกสถานที่ในบางกรณี (Mobile Slip Printer) ไม่มีค่าธรรมเนียม
** หากท่านชําระค่างวดแล้ว ควรเก็บใบเสร็จหรือใบรับฝากชําระไว้เป็นหลักฐานการชําระเงินทุกครั้ง


การแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้า

บริษัทฯ จะสรุปยอดบัญชีก่อนวันครบกําหนดชําระ 20 วัน และจะทําการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพื่อแจ้งให้ชําระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยหลังจากที่ท่านชําระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทําการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ


ข้อควรระวัง ในเรืองสําคัญ

เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชําระค่างวดให้ตรงวันที่กําหนด ทั้งนี้ หากชําระหลังวันที่กําหนดหรือชําระค่างวดบางส่วน ถือว่าท่านยังมียอดค้างชําระและผิดนัดชําระหนี้ ณ วันที่ครบกําหนด โดยบริษัทฯ จะนํามาคิดอัตราดอกเบี้ย รวมค่าบริการ เบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคํานวณรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมดตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัดจนถึงวันชําระยอดคงค้างเสร็จสิ้นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • คู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาคู่สมรส(กรณีคู่สมรสเซ็นยินยอม)
  1.  สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
  4. สำเนาทะเบียนสมรส
 • เอกสารทางการเงิน (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ

 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 60 งวด
 • วงเงินสินเชื่อ อนุมัติไม่เกิน 90% ของราคาประเมินรถสุทธิ(หลังหักส่วนลด) ตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
 • การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 1 วัน ไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี
 • กรุณาศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการสมัคร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ทำไมต้องสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินที่เฮงลิสซิ่ง?

สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน เป็นสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถ ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีรถพร้อมเล่มที่ต้องการเงินก้อนพร้อมใช้ และยังให้บริการรีไฟแนนซ์-ย้ายไฟแนนซ์รถ สำหรับผู้ที่มีรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และยังได้เงินก้อนส่วนต่างใช้จ่ายได้อีกด้วย นอกจากนี้สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินของเฮงลิสซิ่ง ยังมีจุดเด่นตรงที่…

1. ครอบครองกรรมสิทธิ์รถเพียง 1 วัน ก็ขอสินเชื่อได้

มักจะมีคำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อยครั้ง ว่าเพิ่งโอนรถมาเป็นชื่อของตัวเองจะต้องรอกี่วัน ถึงจะเอารถเข้าไฟแนนซ์ได้ เพราะบางแห่งต้องให้คุณครอบครองรถมาก่อนอย่างน้อย 3-6 เดือน ถึงจะเอารถเข้าไฟแนนซ์ได้ ซึ่งแน่นอนว่าไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการรีบใช้เงินก้อน แต่ที่เฮงลิสซิ่งหากคุณเพิ่งโอนรถมาเป็นชื่อของตัวเองเพียง 1 วัน ก็สามารถนำรถพร้อมเล่มมายื่นขอสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถได้เลย สะดวกกว่า ง่ายกว่า รับเงินไวกว่า

2. เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเช็คเครดิตบูโร

โดยปกติแล้วในการยื่นขอสินเชื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ให้บริการสินเชื่อมักจะมีการขอตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรของผู้ขอสินเชื่อซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเช็คเครดิตบูโร ก็ยังมีทางเลือกในการขอสินเชื่อถูกกฎหมายได้ โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน ซึ่งเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ แถมรถยังสามารถนำไปใช้งานได้ปกติอีกด้วย 

สมัครสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน