“ใช้เงินให้เป็น สร้างชีวิตให้ปัง ไปกับเฮงลิสซิ่ง”

ส่งเสริมความรู้การเงินสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมความรู้ทางการเงินสู่ชุมชน ในโครงการ “ใช้เงินให้เป็น สร้างชีวิตให้ปัง ไปกับเฮงลิสซิ่ง” เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ เข้าถึงความรู้พร้อมสร้างทักษะด้านการเงินขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เสริมรากฐานความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินด้านสินเชื่อแล้ว ที่ผ่านมา บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงภาวะความเปราะบางของภาคครัวเรือนไทย ที่มาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนอันนำไปสู่เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมความรู้การเงินดังกล่าวตั้งแต่ปี 2565 ผ่านหลากหลายโครงการมาโดยต่อเนื่อง รวมถึงครั้งนี้ได้จัดโครงการภายใต้ชื่อ “ใช้เงินให้เป็น สร้างชีวิตให้ปัง ไปกับเฮงลิสซิ่ง” กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ “ความรู้” และสร้าง “ทักษะ” ทางการเงิน สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน ผ่านกิจกรรมตรวจสุขภาพทางการเงินเบื้องต้นที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และ การทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนการประกอบอาชีพ ในสมุดจดแล้วรวย ที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หมู่บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565

#เฮงลิสซิ่ง #ใครๆก็กู้ได้ #ให้ความรู้การเงิน #การเงิน #หนี้สิน #การบริหารจัดการหนี้ #ออมเงิน