ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแคมเปญเฮงลิสซิ่งแจกทองฉลอง 8 ปี
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2566)

ลูกค้าสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน (รถจักรยานยนต์)
รางวัลบัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege card 500 บาท จำนวน 50 รางวัล
1. นางบุญชู ธิริยา 063125XXXX
2. นางสมควร พันทอง 083709XXXX
3. นายธีรศักดิ์ ศิริ 095943XXXX
4. นายคัมภีร์ รองหานาม 090932XXXX
5. นายปานทอง จำเริญเนาว์ 084121XXXX
6. นางเสาวณีย์ รามัญ 061107XXXX
7. นายเด่น สุนา 080597XXXX
8. นางสาวธนภรณ์ ปาลี 089433XXXX
9. นางสาวศศิธร วิชัยผิน 080007XXXX
10. นายชัยมงคล คำลือ 097918XXXX
11. นายธงชัย ทองศรี 086591XXXX
12. นายอำพล จาริยะมา 092965XXXX
13. นางสาวณิชนันท์ ชินกฤตอรุณ 084949XXXX
14. นางสาวอาศริญนา บรรพจิตร 098637XXXX
15. นายสุรพงษ์ ปัญญา 080570XXXX
16. นางสาวพงษ์ศิริ บูรณะ 098425XXXX
17. นางสาวระเบียบ เพ็งวัน 065408XXXX
18. นายพิชิต ดีนารัมย์ 061115XXXX
19. นางสาวอินธิรา พินา 093040XXXX
20. นายทัตเทพ เสียงดัง 064469XXXX
21. นายปารเมษ ใจมั่น 099467XXXX
22. นางสาววรรณา สระทองย้อย 080845XXXX
23. นายอำนาจ เจริญพานิช 082923XXXX
24. นายภูวดล ขำจิตต์ 092873XXXX
25. นางสาวแพรว ประสงค์การ 069939XXXX
26. นางสาวสุภาพร เฟื่องฟุ้ง 080435XXXX
27. นางศรสวรรค์ ยุบลวัฒน์ 062826XXXX
28. นายธนัญชัย ดวงรัตน์ 093195XXXX
29. นางกนกพร สีทอง 080542XXXX
30. นายมอย จายหลวง 089998XXXX
31. นางสาวพิศ ทิพย์ศรีหา 086182XXXX
32. นางกมลพรรณ อะปาลา 082062XXXX
33. นางสาวณิชาพร มั่นประสงค์ 083829XXXX
34. นายจันทกร ปัททุม 095479XXXX
35. นางแพงศรี ต้นสวรรค์ 093527XXXX
36. นายรณชัย สงวนสมบัติ 093156XXXX
37. นายกนตธร เครือบุญมา 081885XXXX
38. นายกิตติศักดิ์ จรทะผา 084753XXXX
39. นายไชยยงค์ ยอดยิ่ง 094832XXXX
40. นางนิตยา กันทะ 098779XXXX
41. นายณัฐพงษ์ ภูพันนา 098809XXXX
42. นางสาวนีรนุช ภักดีสกุลทอง 094963XXXX
43. นายวิกูล สิงหาวร 098417XXXX
44. นางสาวปภาวรินทร์ ยะวงษ์ 081978XXXX
45. นายสันติภาพ โยมโดย 087513XXXX
46. นางสาวดรุณี ลอยนวล 061201XXXX
47. นายพนม วังคีรี 065343XXXX
48. นางสาววาสนา พูลผล 063743XXXX
49. นางสาวชัญญานุช กิตติภัคบุญโชค 091815XXXX
50. นายคมสันต์ คำวงค์ 094516XXXX

ลูกค้าสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน (รถยนต์)
รางวัลทองคำมูลค่า 35,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
1. นายคงยุทธ สมณี 096119XXXX
2. นายอนันต์ ขันพล 098526XXXX
3. นางสาวภานิชา สุริยาศักดิ์ 063561XXXX
4. พระ นันทวัฒน์ สมฤทธิ์ 062289XXXX
5. นางสาวขวัญเรือน สำราญ 081161XXXX
6. นายจักรเพชร หม้อทอง 093152XXXX
7. นายนิพนธ์ มหาศรี 096063XXXX
8. นางสาวเนติมา กุกอง 086154XXXX
9. นายภูมินทร์ ชอบการไร่ 098518XXXX
10. นายกิตติศักดิ์ นปภากร 061824XXXX
11. นายสอิ้ง เฉยเสลา 094509XXXX
12. นายสิทธิโชค โพธิ์เมือง 080171XXXX
13. นางสาวภควดี เลาะสูงเนิน 098545XXXX
14. นายเอกชัย ไสยลา 064004XXXX
15. นายสมชาย บุญตะวัน 087243XXXX
16. นายคมสัน จุรกรรณ์ 081024XXXX
17. นายสิงห์ชัย สมเจตนา 081024XXXX
18. นายวรศักดิ์ นวลทา 088259XXXX
19. นายลิขิต ครองยุทธ 089578XXXX
20. นางสาวพรรณมัย ทารินทร์ 094964XXXX

พันธมิตรทางการค้า (คู่ค้าสินเชื่อรถมือสอง)
รางวัลทองคำมูลค่า 16,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
1. นายเพลิง อุ่นเตียม 093209XXXX
2. นายบุญใหม่ งานดี 089701XXXX
3. นายสมพงษ์ ยาละ 096356XXXX
4. นายเจริญ มูลงาม 086428XXXX
5. นายเมฆ สุทธการ 086421XXXX
6. นางสาววาลิน พาธรรม 081783XXXX
7. นายวิษณุ จุลมุสิ 083272XXXX
8. นายลือศักดิ์ จีนสง่า 097242XXXX
9. นายสุภาพ สอดศรี 095269XXXX
10. นายภาคภูมิ ศรีวรรณบุตร 098887XXXX
11. นางสาวชไมพร เจียมชัยภูมิ 084587XXXX
12. นายสุรยุทธ ญานสาร 095661XXXX
13. นายชัยยศ มาตชัยเคน 089420XXXX
14. นายอภิสิทธิ์ เชื้อเมืองพาน 089433XXXX
15. นางสาวนุสรา พรหมทา 063410XXXX
16. นายอรรถวิชชาญ อ้นเพียรเอก 063549XXXX
17. นางสาวน้ำค้าง อยู่พ่วง 099225XXXX
18. นางสาวพัชรินทร์ ศรีจันทร์อินทร์ 086545XXXX
19. นายวุฒิชัย อินทะรังษี 094269XXXX
20. นางสาวปิยนุช แสนมนตรี 061028XXXX

หมายเหตุ
ทางบริษัทจะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ส่งเข้าร่วมกิจกรรม และส่งข้อความ SMS แจ้งรางวัลกับผู้โชคดี โดยผู้โชคดีจะต้องแสดงตัวยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วันที่สาขาของเฮงลิสซิ่ง นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์

เงื่อนไขรางวัล
• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้
• ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528

การมอบรางวัล
• รางวัลบัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege card จัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ลูกค้าผู้โชคดีให้ข้อมูลไว้กับบริษัท
• รางวัลทองคำ ลูกค้าผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลที่สาขาของเฮงลิสซิ่งที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท ภายในช่วงวันที่ 16-31 ตุลาคม 2566