ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแคมเปญส่งเสริมการตลาดสินเชื่อรถมือสองผ่านช่องทางคู่ค้า

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล (ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566)
รางวัลบัตรเติมน้ำมัน PTT Station Privilege Card มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

นาย อุดมศักดิ์ ฤทธิ์ปู่

นาง แสงเทียน สินทรัพย์

นาง มาลัย แก้วใหญ่

นาย วินิต เพ็งจันทร์

นาย สมศักดิ์ ร่มเย็น

นาย สมชาย ทองยุทธ

นางสาว กาญจนา ศิริจรรยาพงษ์

นาย วิมาน แก้วรังสรรค์

นาย เอก บัวบาน

นาย ธนภัทร มาคงกุล

นาย วรวสุ พัดสี

นาย ธนธรณ์ ตันติวัฒนกุลชัย

นาย มงคล ยีรัมย์

นางสาว พรสุข โตแก้ว

นาง มารี มีสุข

นางสาว วราภรณ์ โสวรรณะ

นาย ณัฐวุฒิ วีระสูตร

นาย โสยเหร๊ะ แซ่ลิ้ม

นาย เอก จรัสวงษ์

นาย นุกูล ทัพดี

นาย วิโรจน์ จวงจันทร์

นางสาว แก้วตา อภิอมตะสกุล

นาย ณัฎพล ป้อมขุนพรม

นาย ธรรมธรณ์ สนธิกัน

นาย ชวลิต เพ็ญสุวภาพ

นางสาว อินทิรา ภาลี

นาย ศรัญญู บุญสร้าง

นาย โยธิน วรภาพ

นาย อรรถพันธ์ รัตนะ

นางสาว พัชรีย์ ปินทแพทย์

นาย อุกฤษ แก้วฉัตรเงิน

นางสาว อมรรัตน์ สลับศรี

นาย กล้า กล้องนอก

นาย ทรงธช คงธนาคมธัญกิจ

นาย ประสงค์ ศรีสุวะ

นาย ทรงชัย ทองทับ

นาง นิภา พุ่มพวง

นาย จรรยวรรธน์ คันธจันทร์

นาย ธีระ สุวรรณกูฎ

นาย อภิศักดิ์ บุญศรี

นางสาว กาญจนา พิพัฒน์

นาย เชาว์วัฒน์ บริบูรณ์

นาย พัฒนพล ขันถม

นาย ปภังกร บุญสังข์

นาย วิสสุตธรรม ดวงแก้ว

นาย สัญญา เพ็งปาน

นาย รัตนวิศิษฏ์ โอตาคาร

นาย ปิยพร ผิวอ่อน

นาย กฤษฎิน หิรัญสิริลักษณ์

นางสาว เปรมฤดี ศรีสวัสดิ์

นางสาว วรินรำไพ ขนสันเทียะ

นาย ตฤษนันท์ ภักดีพิน

นาย สมรัก คงทัพ

นาย สมชาย เทิดทัพพะนันต์

นาย บงกช มาคะสิระ

นาย ธีรพล นาวาแก้ว

นาย กิตติศักดิ์ เส็นฤทธิ์

นาง ภักดิ์ธีรา ไกรแก้ว

นาง วีรัต เงินเนตร

นาย ศรศักดิ์ กลับรอด

นาย ยอดคีรี คงรักษา

นาย ศราวุธ ชาญณรงค์

นาย อนันต์ ส่งทวน

นาย วิชัย หนูกลับ

นาย ปรีชา แร่ทอง

นาย อุดมเกียรติ คงรอด

นาย วาสนา สุขกลับ

นาย จีรนัย คงใหม่

นาย นายณัฐพงษ์ หมีทอง

นาย ทนงศักดิ์ ศรีลิพิน

นาย ธีรพงศ์ ขนิษฐบุตร

นางสาว รัชนีวรรณ คุ้มหรั่ง

นาย วัฒนา คชหาญ

นาย บุญสม เลื่อนกระโทก

นางสาว เปมิกา อุตอามาตย์

นาย สมคิด พรล้อมแสน

นาย วัลลภ นิยมสุข

นางสาว สมคิด ท่าลาด

นาย ทองใบ ถามานิ

นาย ธนภาคย์ สุดคำ

นาง บุษรา ศรีเพียงจันทร์

นาย ศุภชัย พงษ์ทวี

นาย ไพรศล สุพล

นางสาว ประภาพร ช้างน้ำ

นาย มานะ น้อยนารายณ์

นางสาว นันทวรรณ สว่างอารมณ์

นาย ฐาษณพงศ์ ปิยานุวัฒน์กุล

นาย ศุภวิชญ์ เมืองชื่อ

นาย ธนะวัฒติ์ ณ บางช้าง

นาย อภิรัตน์ วิจิตรโชติ

นางสาว โชติกา สองพล

นางสาว สุรีรัตน์ ทองบุญมา

นาย เกรียงไกร แต้มทอง

นาย สมยศ ทองดอนเอ

นางสาว กิริยา ดียืด

นางสาว อัจฉรา ปะกิระเค

นาย สถาพร จินตนชูติกร

นาย อติชาติ พลายแก้ว

นางสาว ปพิชญา ด้วงก่อเกิด

นาย ธนกฤต เดชทองรักษ์

 

หมายเหตุ : ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเปิดโค้ดเต็นท์กับบริษัท และ
บริษัทฯ จะทำการส่งมอบรางวัลไปตามข้อมูลที่อยู่ที่ทางคู่ค้าให้ไว้กับบริษัทฯ