การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกำกับดูแลเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ