การบริจาคเพื่อการกุศล

นโยบาย

  1. การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาค เพื่อการกุศล ต้องเป็นมูลนิธิองค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง เชื่อถือได้ หรือสามารถตรวจสอบได้
  2. บริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบการอนุมัติที่ชัดเจนโดยการขออนุมัติในการสนับสนุนโครงการ หรือองค์กรต่าง ๆ นั้น จะต้องทำเอกสารขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุวัตถุประสงค์องค์กรที่ต้องการบริจาค จำนวนเงินที่บริจาค และวิธีการจ่ายเงินให้ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารตามอำนาจอนุมัติ
  3. การบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทเพื่อให้มั่น ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น

แนวทางปฏิบัติ

การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในนามบริษัท ให้กับหน่วยงานขอรัฐ และหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ทางการค้า หรือ สิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน การสนับสนุน หรือบริจาคดังกล่าวควรปฏิบัติ ดังนี้

  1. จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติโดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่จะสนับสนุน หรือบริจาควัตถุประสงค์จำนวนเงิน ผู้ขออนุมัติควรศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่จะขออนุมัติมีอยู่จริง และมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง ควรเป็นองค์กร มูลนิธิ ที่สามารถตรวจสอบได้
  2. การขออนุมัติต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินและอำนาจอนุมัติที่ระบุไว้ในตารางอำนาจการอนุมัติของบริษัทฯ
  3. ผู้ขออนุมัติรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากการบริจาคเพื่อการกุศล หรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ได้แก่ หนังสือขอบคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ใบเสร็จ เป็นต้น นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ
  4. กรณีที่มีการให้การสนับสนุนในกิจกรรมองค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐ ห้ามสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ กิจกรรมของพรรคการเมือง หรือ นักการเมืองใด