การให้เงินสนับสนุน

นโยบาย

  1. การให้เงินสนับสนุนในนามบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า ภาพลักษณ์ที่ดี หรือ ชื่อเสียงของบริษัทต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
  2. การให้เงินสนับสนุนข้างต้น จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคล หน่วยงาน หรือ กลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
  3. บริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบการอนุมัติที่ชัดเจน โดยการขออนุมัติในการสนับสนุนโครงการ หรือองค์กรต่างๆนั้นจะต้องมีเรื่องเอกสารขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรระบุวัตถุประสงค์องค์กรที่ต้องการบริจาค จำนวนเงินที่บริจาค และวิธีการจ่ายเงินให้ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารตามอำนาจอนุมัติ
  4. การให้เงินสนับสนุนจะต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ ระเบียบของบริษัทเพื่อให้มันใจว่าการให้เงินสนับสนุน ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น

แนวทางปฏิบัติ

การให้เงินสนับสนุนเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเผยแพร่แบรนด์บริษัท ส่งเสริมการขาย ชื่อเสียงของบริษัทโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือ มีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น  ที่เป็นการคอร์รัปชั่น หรือ ชักจูงให้ผู้รับประพฤติโดยมิชอบในหน้าที่ของตน การให้เงินสนับสนุนดังกล่าวควรปฏิบัติ ดังนี้

  1. จัดทำเอกสารขออนุมัติโดยระบุรายละเอียด วัตถุประสงค์ จำนวนเงิน ผู้ขออนุมัติควรศึกษาให้แน่ใจว่าโครงการที่จะสนับสนุนมีอยู่จริง ควรเป็นหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้
  2. การขออนุมัติต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน และอำนาจอนุมัติที่ระบุไว้ใน ตารางอำนาจการอนุมัติของบริษัทฯ
  3. ผู้ขออนุมัติรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากการให้เงินสนับสนุน ได้แก่ หนังสือขอบคุณ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น และนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ