ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

เรียน  ท่านคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

     ด้วยบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความเป็นธรรม และให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกรายอย่างยุติธรรมรวมถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยไม่ยอมรับ การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวและเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นทางเว็ปไซต์ของบริษัทซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hengleasing.com

     ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านรวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านร่วมกันสนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกฝ่าย รวมถึงสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจและถูกต้องตามกฎหมาย

     บริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตลอดมา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมา ณ โอกาสนี้