เนื้อหาของบทความ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของรถ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์  รับมรดก ยกรถให้กันในครอบครัว หรือเจ้าของเก่าเสียชีวิตแล้วต้องการเปลี่ยนเจ้าของใหม่ จะต้องมีการทำเรื่องเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ หรือ การโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ ต้องมีการดำเนินการที่สำนักงานขนส่งจังหวัด โดยการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบและทำอย่างไร เรามีความรู้เรื่องนี้มาฝากค่ะ

โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ คืออะไร

การเปลี่ยนแปลงชื้อเจ้าของรถจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดจากการซื้อขายรถมือสอง การส่งมอบจากคนหนึ่งไปยังอีกคน มรดกตกทอด หรือเจ้าของเก่าเสียชีวิตแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงเจ้าของใหม่ จำเป็นจะต้องมีการ โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถโดยการ โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ อย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ได้ เช่น การทำประกันรถ หรือการขอสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน เป็นต้น ในกรณีที่มีการซื้อขายรถจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ ให้เรียบร้อย เนื่องจากหากยังไม่มีการโอนชื่อเป็นเจ้าของรถคนใหม่ แต่มีการนำรถไปเกี่ยวข้องกับคดีความหรือทำอะไรที่ผิดกฎหมาย อาจจะทำให้เจ้าของรถคนเก่าอาจพลอยโดนหางเลขไปด้วย ทั้งนี้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ตามขั้นตอนที่จะต้องเดินทางเข้าไปยื่นเรื่องที่กรมขนส่งทางบก กับการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วหากมีการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์จะนิยมการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ด้วยการโอนลอย แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างเช่นกัน ทั้งนี้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์   สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งในกรุงเทพ 5 แห่ง หรือถ้าหากเป็นต่างจังหวัดก็สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันอย่างไร เราจะมีอธิบายให้เห็นภาพให้ชัดขึ้นกันต่อค่ะ

การโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ มีกี่ประเภท

ในการโอนรถหรือโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ โดยไปยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก กับการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์โดยผู้ขายต้องเตรียมเอกสาร ส่งมอบเอกสารและเซ็นชื่อให้ถูกต้องทุกจุด เพื่อให้ผู้ซื้อไปดำเนินเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ต่อเองที่สำนักงานขนส่ง โดยเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ในแต่ละประเภทมีดังนี้

เอกสาร โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ กับขนส่งทางบก

1.สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง หรือเล่มเขียว

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี

4.แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)

โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์

เอกสารโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์แบบโอนลอย

1.สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)

2.สำเนาบัตรประชาชนของคนเก่า และคนใหม่

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.แบบฟอร์มการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์

5.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาให้ถูกต้องครบทุกฉบับ

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเตรียมงบในการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ โดยการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ภายในจังหวัดเดียวกันและข้ามจังหวัดมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ดังนี้

โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ภายในจังหวัดเดียวกัน

ค่าอาการแสตมป์ 10 บาท เพื่อได้บัตรคิว

ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ 280 บาท

โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด

ค่าคำขอการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 5 บาท

ค่าธรรมเนียมในการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท

ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 200 บาท

ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์* 100 บาท

ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท**

*หากเล่มไม่ชำรุดหรือเก่า ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

**อากรแสตมป์ 500 บาทต่อการประเมินราคารถมอเตอร์ไซค์ 100,000 บาท

การโอนกรรมสิทธิ์รถแบบโอนลอย คืออะไร

การ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ คือ การที่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์หรือผู้ขายรถ ได้ขายรถมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ โดยทำการเซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้แก่ผู้ซื้อ แล้วให้ผู้ซื้อไปดำเนินการเองที่สำนักงานขนส่งทางบก แต่ผู้ขายไม่ได้ไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่ง การที่ผู้ขายได้เซ็นเอกสารทั้งหมดให้ผู้ซื้อ รวมไปถึงเอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้ผู้ซื้อไปดำเนินการโอนรถเองที่สำนักงานขนส่ง จึงเป็นการ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ นั่นเอง โดยวิธีการ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ นี้ มักจะใช้ในการซื้อขายรถมือสองเป็นส่วนใหญ่ ผู้ขายจะทำการเซ็นเอกสารสำหรับการ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ รอไว้ก่อน แม้ว่าจะมีผู้ซื้อหรือยังไม่มีผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ตาม เมื่อใดมีผู้สนใจและซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้น ผู้ซื้อก็สามารถนำเอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ ที่ผู้ขายได้เซ็นไว้แล้ว นำไปโอนรถมอเตอร์ไซค์ที่สำนักงานขนส่งได้เลย ผู้ขายไม่ต้องไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ให้เสียเวลา แต่ก็มีข้อควรระวังตรงที่ หากผู้ซื้อไม่นำเอกสารโอนลอยมอเตอร์ไซค์ ไปดำเนินการโอนรถที่ขนส่งให้เสร็จเรียบร้อย แต่กลับนำรถไปใช้ในทางที่ไม่ดี หรือทำผิดกฎจราจร จะทำให้ผู้ขายอาจได้รับความเสียหาย จึงจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายรถไว้ให้ดี

ข้อสังเกต ในส่วนของเอกสารการซื้อขายรถนั้น ควรมี 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้ขายรถและผู้ซื้อ เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานในการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ และผู้ขายควรเก็บสำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อเอาไว้ด้วย เพราะป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง หากผู้ซื้อไม่ได้ไปโอนรถมอเตอร์ไซค์ที่สำนักงานขนส่งหลังจากที่ได้มีการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์กันเรียบร้อยแล้ว เช่น ทำผิดกฎจราจร ฝ่าไฟแดง ขับรถเกินความเร็วที่กำหนด จะมีจดหมายใบสั่งส่งมาที่บ้านของผู้ขายหรือเจ้าของรถเดิม หรือผู้ซื้อนำรถไปทำเรื่องผิดกฎหมาย ก่อคดีความโดยนำรถที่ซื้อไปก่อเหตุ หรือรถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นต้น ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของรถเดิมอาจจะต้องได้รับผิดชอบ โดยที่ตัวผู้ขายไม่ได้เป็นผู้กระทำเนื่องจากได้ขายรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นไปแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องเก็บเอกสารการซื้อขายตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง

โอนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัด / ข้ามจังหวัดกี่วันถึงจะได้เล่ม

หากผู้ซื้อได้ทำการซื้อรถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ไปดำเนินการโอนได้ที่ สำนักงานขนส่งในกรุงเทพ 5 แห่ง และสำนักงานขนส่งจังหวัดของคุณ การโอนรถในจังหวัดเดียวจะมีความสะดวก รวดเร็วกว่าการโอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด สำหรับการโอนภายในจังหวัด จะใช้เวลาในการตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ ยื่นเอกสาร ดำเนินการทางด้านเอกสาร เร็วที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมง และหากช้าสุดคือประมาณ 1 วัน ทั้งนี้คุณควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ครบถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการยื่นเอกสารและดำเนินการได้เร็วขึ้น

ส่วนผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์โดยทะเบียนรถเป็นต่างจังหวัด กรณีนี้โอนรถข้ามจังหวัด จะต้องมีการทำเรื่องขอโอนรถข้ามจังหวัดเสียก่อน นอกจากเอกสารการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณเตรียมไว้ในมือแล้ว จะต้องทำการกรอกใบคำขอสำหรับการโอนรถข้ามจังหวัดก่อน ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม หลังจากยื่นเอกสารการขอโอนรถข้ามจังหวัดแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดวันให้นำรถมอเตอร์ไซค์มาตรวจสภาพอีกครั้ง อาจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินขอโอนรถข้ามจังหวัดขั้นตอนแรก ประมาณ 3 วัน เมื่อถึงวันนำรถมอเตอร์ไซค์มาตรวจสภาพแล้ว นัดวันรอรับเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนใหม่

สรุปแล้วโอนปกติกับโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ ต่างกันตรงไหน

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า การโอนรถทั่วไป เป็นการที่ผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือ ผู้โอนและผู้รับโอน ต้องเดินทางไปดำเนินการโอนรถด้วยที่สำนักงานขนส่ง ซึ่งใช้เวลานาน มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งต่างจากการโอนลอยที่มีความสะดวกต่อผู้โอนตรงที่ ไม่ต้องไปทำดำเนินการทำเรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้รับโอนที่สำนักงานขนส่ง เพียงเซ็นเอกสาร รับรองสำเนาให้ถูกต้อง และมอบอำนาจให้ผู้รับโอน เพื่อดำเนินการแทนได้เลย ซึ่งจะมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่การโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ จะมีข้อด้อยตรงที่ หากผู้ซื้อรถไม่ทำการโอนรถหลังจากที่มีการซื้อขายรถแล้ว แต่กลับนำรถไปใช้ในทางที่ไม่ดี หรือทำผิดกฎจราจร จะทำให้ผู้ขายอาจได้รับความเสียหาย จึงจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายรถไว้ให้ดี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้ขายรถคันนั้นไปแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะตามมา ในกรณีผู้ซื้อนำรถมอเตอร์ไซค์คันนั้น ไปใช้ทำเรื่องในทางที่ไม่ดี

แต่ในการซื้อขายรถมือสองตามเต็นท์รถ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้กันเอง หรือมีการฝากขายรถมอเตอร์ไซค์กัน มักจะใช้วิธีการโอนลอย เพราะมีความสะดวก รวดเร็วกว่าการเดินทางไปขนส่งนั่นเอง ทั้งนี้ก่อนเซ็นเอกสารอย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทุกฉบับให้ครบถ้วน และเก็บเอกสารสัญญาซื้อขาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

โอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วัน ถึงเอาเข้าไฟแนนซ์ได้

ก่อนที่หลายคนจะตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคัน คงต้องมีการคิดมาก่อนแล้วว่าจะเลือกซื้อรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเงินสด หรือเงินผ่อนดี แต่สำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อรถด้วยเงินสดก่อน แล้วจะนำรถมาเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถในภายหลัง เพื่อนำเงินกลับไปใช้จ่ายหมุนเวียน แล้วผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมีเงินก้อนกลับมาติดกระเป๋า นำมาใช้จ่ายหมุนเวียน แถมยังมีรถมอเตอร์ไซค์ เพิ่มขึ้นมาอีกคัน แต่หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาว่า ไฟแนนซ์มักจะดูว่าคุณถือกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นมาแล้วกี่วัน หลายแห่งใช้เวลาในการครอบครองเป็นเจ้าของนาน 2- 3 เดือน ทำให้ไม่สะดวกกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนกลับมาใช้หรือสำรองไว้อีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อมาที่เฮงลิสซิ่ง

เพียงคุณโอนรถเป็นชื่อคุณแล้ว สามารถเอารถเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถที่เฮงลิสซิ่งได้เลย

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์คู่ใจเป็นเงินทุน ได้เงินเร็ว

สินเชื่อสำหรับคนใจร้อน ต้องการเงินด่วน ใช้วงเงินไม่สูงมาก กับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์จากเฮงลิสซิ่ง เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ รับหลากหลายอาชีพ รถปีเก่าปีใหม่ก็กู้ได้ ไม่ต้องโอนเล่มมาเป็นชื่อของบริษัท* สนใจสินเชื่อเพิ่มเติม คลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

หากคุณกำลังจะเตรียม โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ แนะนำให้เตรียมเอกสารและเซ็นเอกสารให้ถูกต้อง เพื่อช่วยให้การดำเนินเรื่องในการโอนรถเป็นไปอย่างเรียบร้อยและไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ทั้งนี้เรื่องที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการโอนรถมอเตอร์ไซค์เราได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์และหลังจากที่โอนรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ยังสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์มาขอสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินได้  โอนรถเพียง 1 วันก็ขอสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้เลย สะดวก ง่าย ไม่รอนาน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครสินเชื่อได้ คลิก